O Zakładzie   Galeria    Produkcja wody   Eksploatacja sieci     Pogotowie wod-kan    Zwiedzanie  Kontakt

Istnieje możliwość zwiedzania Stacji Uzdatniania Wody jak i prezentacji zastosowanego systemu ujmowania i uzdatniania wody. Jednak może to być prowadzone tylko w grupach i pod nadzorem upoważnionego pracownika Spółki. Ze względu na konieczność dostosowania się do funkcjonowania Zakładu i Spółki, należy na minimum tydzień wcześniej uzyskać pisemną zgodę i uzgodnić termin zwiedzania lub prezentacji. Pisemne wnioski należy składać pisemnie w sekretariacie Spółki lub faksem na nr 83 342 29 13 lub na e-mail sekretariat@bwikwodkan.pl