Zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków określa ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747 z późn. zm.) Ustawa oraz Regulamin.

Realizację budowy przyłączy do sieci, studni wodomierzowych, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości (Art. 15.2. ustawy…)

KROK I – W CELU REALIZACJI PRZYŁĄCZA NALEŻY:

1) Wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków podłączenia
2) Pobrać odpowiednie wnioski

wniosek o wydanie warunków – w-ks
– regulamin świadczenia usług (Kliknij, aby pobrać) 

3) Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnej mapy geodezyjnej do celów projektowych jeśli jest w posiadaniu wnioskodawcy. Brak mapy nie wstrzymuje wydania warunków.

Druk wniosku można także pobrać w Dziale Rozwoju i Inwestycji pok. 214, 206. Wniosek należy złożyć w sekretariacie pok. 200 .

KROK II – REALIZACJA PRZYŁĄCZA:

Podmiot przyłączany zobowiązuje się do wykonania dokumentacji budowlanej zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi. W oparciu o zatwierdzoną dokumentację podmiot przyłączany zleca (na własny koszt) wykonanie przyłączy firmie lub osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane i przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 KROK III – PODŁĄCZENIE DO SIECI:

Po zrealizowaniu przyłącza, w trakcie odbioru końcowego dokonywanego przez BWiK “WOD-KAN” podpisywana jest umowa np. o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.

Wzory umów o świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do pobrania poniżej:

GOSPODARSTWA DOMOWE
Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków bytowych
Umowa o zaopatrzenie w wodę
Umowa o odprowadzanie ścieków bytowych

POZOSTALI ODBIORCY
Umowa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków kom. lub przem.
Umowa o zaopatrzenie w wodę do celów p.poż
Umowa o zaopatrzeniu w wodę
Umowa o odprowadzaniu ścieków kom. lub przem.
Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz wodę do podgrzania

ZRZUT ŚCIEKÓW NA PUNKT ZLEWNY (WSZYSCY ODBIORCY)
Umowa o wprowadzaniu nieczystości ciekłych do stacji zlewnej