Położenie miasta nad Krzną i jej rozlewiskami od początku istnienia osadnictwa warunkowało zaopatrzenie mieszkańców w wodę. Jeszcze na początku ubiegłego wieku część mieszkańców czerpała wodę bezpośrednio z rzeki, pomimo jej zabagnienia.

Większość mieszkańców zaopatrywała się w wodę z przydomowych studni kopanych lub dla zamożniejszych mieszkańców wodę do domów dostarczali nosiwodowie i woziwodowie.

Zdroje uliczne, jak chociażby ten na Placu Rubina, były nie tylko źródłem wody pitnej dla okolicznych mieszkańców, ale też doskonałym miejscem towarzyskich spotkań.

W okresie międzywojennym funkcjonowały już  lokalne wodociągi  w fabryce wyrobów  z drewna H. B. Raabe,  w koszarach 34 Pułku Piechoty  przy  ul. Warszawskiej, na terenie szpitala, i Podlaskiej Wytwórni Samolotów.

Wraz ze wzrostem konsumpcji wody wzrastała ilość ścieków, z którymi trzeba było się uporać. Problem skanalizowania miasta był coraz bardziej palący, gdyż woda ze studni publicznych nadawała się do picia dopiero po przegotowaniu. Dlatego władze miasta zleciły w 1938 roku naukowcom z Politechniki Warszawskiej opracowanie studium budowy systemu wodociągowego i kanalizacyjnego. Do wybuchu II wojny światowej wybudowano tylko trzy studnie głębinowe.

Półwiecze funkcjonowania w zorganizowanej  formie  wodociągów w Białej Podlaskiej można podzielić  na trzy okresy:

OKRES LATA  NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA
I 1958 – 1982 Miejskie, Powiatowe, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.
II 1982 – 1994 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji.
III 1994 – 2009 Spółka Bialskie Wodociągi
i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o.

 Pierwszy etap działalności firmy to Miejskie, Powiatowe, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i przypada na lata 1958 – 1982.

01.08.1958 – to data utworzenia, w ramach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Białej Podlaskiej, Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji.  Jest to początek tworzenia miejskich systemów wodociągowych  i kanalizacyjnych w oparciu o nowo wybudowane ujęcie wody, stację wodociągową  i oczyszczalnię ścieków przy
ul. Mickiewicza.

W  tym okresie zbudowano zręby miejskiego systemu wodociągowego  i kanalizacyjnego. Miasto dysponowało mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków  oraz podłączonym do niej  systemem kanalizacyjnym  obejmującym 22,6 km sieci i  11,1 km  przyłączy obsługującym  około 17,7 tys. mieszkańców.Za pomocą 41 km sieci wodociągowej  i 16 km  przyłączy dostarczano wodę  dla  ok. 25,5 tys. mieszkańców.

Drugi etap działalności firmy to Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji który rozpoczął się w 1982 roku. W  tym okresie stworzono bardzo solidne podstawy miejskiego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego. Miasto dysponowało  nowoczesną na ówczesne czasy oczyszczalnią ścieków, dwiema  stacjami uzdatniania wody z 10 – cioma eksploatowanymi studniami trzecio, czwartorzędowymi i dwiema studniami jurajskimi.

Długość sieci wodociągowej wynosiła  ok. 74 km; długość sieci kanalizacyjnej  ok. 70 km  z  trzema przepompowniami ścieków. Liczba mieszkańców korzystających  z  wodociągu miejskiego wynosiła ok.  43 tys.  i ok.  40 tys.  mieszkańców  odprowadzało ścieki do miejskiego systemu kanalizacyjnego. Etap ten zakończył się w roku 1994.

Trzeci etap funkcjonowania firmy przypada na lata 1994 i trwa do dnia dzisiejszego.

12 kwietnia 1994 – Przedsiębiorstwo zostaje przekształcone w spółkę prawa handlowego  pod nazwą Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN”  Sp. z o.o.  Kiedy Spółka rozpoczynała działalność, jej największym atutem była bardzo   dobrze wykształcona, młoda, entuzjastyczna kadra oraz stosunkowo nowe  sieci   i obiekty.  W ciągu 15 lat nastąpił ponad trzykrotny wzrost aktywów firmy z 28 mln  w 1994 r. do 16,2 mln zł w 2008 r.) w roku 2007 wybudowano  w ramach     projektu E-miasto 6,8 km sieci światłowodowych umieszczonej w kanalizacji deszczowej Umożliwiło to Spółce  zdalne sterowanie  i pełne monitorowanie pracy stacji wodociągowych oraz rozpoczęto  nową działalność  polegającą na eksploatacji Międzygminnego Składowiska Odpadów przy ul Cmentarnej  w Białej Podlaskiej.

W roku 2009 spółka eksploatuje  nowoczesny systemem wodociągowy  o długości sieci 175 km i 107  km przyłączy obsługujący  około  53 tys. mieszkańców miasta i kanalizacyjnym o długości 158 km sieci i  61 km przyłączy kanalizacyjnych odprowadzającym ścieki od około 52 tys. mieszkańców.

Bialskie Wodociągi w ciągu 50 lat swojej działalności zdobyły liczne  certyfikaty, nagrody i wyróżnienia: Do obejrzenia <<TUTAJ>>