GOSPODARSTWA DOMOWE
1. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków bytowych
2. Umowa o zaopatrzenie w wodę
3. Umowa o odprowadzanie ścieków bytowych
4. Zgłoszenie zabudowy podlicznika

POZOSTALI ODBIORCY
1. Umowa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków kom. lub przem.
2. Umowa o zaopatrzenie w wodę do celów p.poż
3. Umowa o zaopatrzenie w wodę
4. Umowa o odprowadzaniu ścieków kom. lub przem.
5. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz wodę do podgrzania
6. Wzór umowy na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowych
7. Oświadczenie
8. Umowa o wprowadzaniu nieczystości ciekłych do stacji zlewnej
9. Oświadczenie o prowadzonej działalności
10. wniosek o wydanie warunków – w-ks
11. Zgłoszenie budowy przyłącza
12. Zgłoszenie do odbioru
13. Zlecenie na uzgodnienie projektu
14. Regulamin przetargów BWiK
15. Ankieta zadowolenia klienta BWiK