INFORMACJE OGÓLNE
1. Obowiązująca taryfa – cennik
2. Regulamin. 
3. Ustawa  
4. Parametry wody
5. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
6. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez BWIK
7. Regulamin organizacyjny Spółki
8. Informacje o zmianie zasady zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
9. Uchwała BWIK WOD-KAN Sp. z o.o. w sprawie opłat za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Biała Podlaska w 2021 roku.
10. Uchwała Nr 18/VI/2018 w sprawie Regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Biała Podlaska
11. REGULAMIN KORZYSTANIA Z FONTANNY
12. Zgoda na otrzymywania faktury w formie elektronicznej.
13. Wycofanie zgody na otrzymywania faktury w formie elektronicznej.
14. Zmiana adresu e-mail.
15. Uchwała dot. ceny za wprowadzenie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej w Białej Podlaskiej przy ul. Brzegowej 4.


GOSPODARSTWA DOMOWE
1. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzaniu ścieków
2. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz do podgrzania
3. Umowa o zaopatrzenie w wodę
4. Umowa o odprowadzaniu ścieków
5. Zgłoszenie zabudowy podlicznika

POZOSTALI ODBIORCY
1. Umowa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków kom. lub przem.
2. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzaniu ścieków kom. lub przem. oraz do celów p.poż
3. Umowa o zaopatrzeniu w wodę
4. Umowa o odprowadzaniu ścieków kom. lub przem.
5. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz wodę do podgrzania
6. Wzór umowy na odprowadzanie wód opadowych i rozpotowych do systemu kanalizacji deszczowych
7. Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie wód opadowych i rozpotowych do systemu kanalizacji deszczowych
8. Oświadczenie
9. Umowa o wprowadzaniu nieczystości ciekłych do stacji zlewnej
10. Oświadczenie o prowadzonej działalności
11. wniosek o wydanie warunków – w-ks
12. Zgłoszenie budowy przyłącza
13. Zgłoszenie do odbioru
14. Zlecenie na uzgodnienie projektu
15. Regulamin przetargów BWiK
16. Ankieta zadowolenia klienta BWiK