Laboratorium Wody i Laboratorium Ścieków

W Bialskich  Wodociągach i Kanalizacji  funkcjonują dwa laboratoria:

  1. Laboratorium Wody – zlokalizowane w budynku siedziby Spółki przy ulicy Narutowicza 35A w Białej Podlaskiej.
  2. Laboratorium  Ścieków – zlokalizowane  jest w  w budynku przy ulicy Brzegowej 4 na terenie Oczyszczalni Ścieków w Białej Podlaskiej.

Celem działalności LW i LŚ jest świadczenie usług badawczych wspierających procesy technologiczne, wykonywanie badań wynikających z przepisów dotyczących zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków. Laboratoria wykonują badania wody i ścieków przede wszystkim dla klienta wewnętrznego, jakimi są wydziały Spółki. Laboratoria świadczą usługi również dla klientów zewnętrznych, spełniając oczekiwania klientów oraz organizacji udzielających uznania.

Badania wykonywane są przez wykwalifikowany i doświadczony personel.

Laboratorium posiada zarówno niezbędną infrastrukturę jak i wyposażenie do wykonywania badań zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi.

Działalność ta objęta jest systemem zarządzania dla zapewnienia ważności wyników badań.

Laboratorium BWiK Sp. z o.o. od 16.12.2021r. posiada Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1812, oficjalne potwierdzenie wdrożenia, stosowania i spełnienia wymagań międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 ,,Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”

Akredytowana działalność Laboratorium określona jest w aktualnym Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1812.

Laboratorium Wody pobiera próbki wody i wykonuje badania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) i spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Laboratorium Wody uzyskało Decyzję Nr ONS-HK.9020.2.303.2023 z dnia 28.12.2023r, wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej, zatwierdzenie do wykonywania badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody w zakresie monitoringu grupy A, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.