O Zakładzie            Dane o ściekach         Galeria      Kontakt

Miejska oczyszczalnia ścieków położona jest w południowo-wschodniej części miasta Biała Podlaska przy ul. Brzegowej 4 w odległości ok. 300 m od rzeki Krzny na terenie ogrodzonym o ogólnej powierzchni ok. 5,4 ha.

Oczyszczalnia komunalna przyjmuje do oczyszczania:

* Ścieki dopływające miejskim systemem kanalizacji ściekowej z terenu miasta i gminy Biała Podlaska

* ścieki dowożone beczkami asenizacyjnymi z terenu miasta i okolicznych miejscowości

 * ścieki dopływające siecią kanalizacji przemysłowej z ZW Biawena w Białej Podlaskiej

* nieczystości pochodzenia gastronomicznego

* osady z innych oczyszczalni

      Oczyszczalnia wybudowana w latach 1968 – 1972 głównie pod potrzeby przemysłu włókienniczego. W późniejszych latach oczyszczalnia była kilkakrotnie modernizowana i przebudowywana. W trakcie ostatnio przeprowadzonej modernizacji w latach 1998 – 2000 usprawniono węzeł mechanicznego oczyszczania, wprowadzono zmiany w technologii zorientowane w kierunku biologicznego usuwania związków biogennych oraz usprawniono proces fermentacji osadu wraz z wykorzystaniem biogazu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Produkcja biogazu pozwala na zaspokojenie zapotrzebowania na energię cieplną w 95 % a na energię elektryczna w 25 %.

W oczyszczalni wyróżnić należy trzy podstawowe ciągi technologiczne
– mechanicznego oczyszczania
– biologicznego oczyszczania ( zdjęcia komór nitryfikacji , denitryfikacji )
– przeróbki osadów i zagospodarowania biogazu

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Krzna.