O Zakładzie            Dane o ściekach         Galeria      Kontakt

W roku 2017 średni strumień dopływających do oczyszczalni ścieków wynosił

Qd śr = 9442 m3/dobę

Ilość ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi w roku 2017

Qd śr = 27,45 m3/dobę.

Średnie parametry ścieków dopływających oraz oczyszczonych odprowadzonych do rzeki Krzny w 2017 roku

Wskaźnik Osiągane wartości średnie Wartość dopuszczalna na

wylocie

wlot wylot redukcja
mg/dm3 mg/dm3 % mg/dm3
 BZT5 552,50 7,13 99 % < 15
ChZT 1171,67 46,69 96 % < 125
Zawiesina og. 467,46 15,88 97 % < 35
Azot og. 84,82 14,97 82 % < 15
Fosfor og. 12,13 1,38 87 % < 2

W wyniku procesu oczyszczania ścieków i przeróbki osadów powstają następujące odpady:

* Skratki kod 19 08 01
* Zawartość piaskowników kod 19 08 02
* Ustabilizowane komunalne osady ściekowe kod 19 08 05

Odpady zagospodarowane są w następujący sposób:

Lp. Rodzaj odpadu Sposób zagospodarowania
1 Skratki Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych
2 Piasek Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych
3 Osady Zagospodarowanie rolnicze

Ostatnia inwestycja proekologiczna.
Modernizacja na oczyszczalni systemu napowietrzania ścieków w bioreaktorze prowadzona bez wyłączania bioreaktora z ruchu.