Zgromadzenie Wspólników

Funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
 2. Podjęcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat.
 3. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków po upływie każdego roku obrotowego.
 4. Wybór Członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem §17 umowy Spółki.
 5. Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej.
 6. Decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpieniu z niej.
 7. Zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zgromadzenia Wspólników.
 8. Postanowienia co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego.
 9. Tworzenie funduszy celowych.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości i środków trwałych o wartości przekraczającej 500.000,000 (pięćset tysięcy).
 11. Określenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 12. Określenia na wniosek Rady Nadzorczej zasad wynagrodzenia Zarządu Spółki.
 13. Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie nad nim prawa użytkowego.
 14. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.
 15. Zmiana umowy Spółki.
 16. Połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki.

Rada Nadzorcza

Krzysztof Trochimiuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Buczyński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Tomasz Czerkies – Członek Rady Nadzorczej

Sylwia Aleksandrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Artur Pańczuk – Członek Rady Nadzorczej

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Ocena sprawozdania zarządu z działalnością spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zapewnienie ich badania przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów.
3. Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub  pokrycia  strat.
4. Składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania sprawozdań oraz przeprowadzonych kontroli.
5. Stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za ubiegły rok obrotowy.
6. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu.
7. Nawiązywanie stosunku pracy z Członkami Zarządu i wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników zasad wynagrodzenia Zarządu Spółki.
8. Rozpatrywanie sporów miedzy wspólnikami związanych z wykonywaniem umowy Spółki oraz sporów pomiędzy Zarządem a wspólnikami.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości i aktywów trwałych o wartości powyżej 100.000,000 złotych (sto tysięcy złotych) a nieprzekraczających 500.000,000 złotych (pięćset tysięcy złotych)
10. Podejmowanie decyzji o zbyciu udziałów i wskazanie ich nabywców z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przez dotychczasowych wspólników i z zachowaniem kontrolnego pakietu udziałów przez wspólników założycieli Spółki.
11. Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa spółki, regulaminu Zarządu oraz uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki
Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa Spółki, z wyjątkiem tych, które na mocy niniejszej umowy i przepisów Kodeksu spółek handlowych zostały zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników.

Prezes Zarządu Beata Jasińska

Dyrektor Techniczny – Józef Bańkowski

Dyrektor Zakładu Zagospodarowania Odpadów – Jacek Paluszkiewicz