Zakres badań wykonywanych przez Laboratorium BWiK Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej

Metody badań akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji nr AB 1812) 

LABORATORIUM WODY – Pracownia Fizyko-chemiczna Wody

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 07.12.2017. 

Lp. Badana cecha / metoda badawczaNormy i/lub  udokumentowane procedury badawczeZakres
1.Stężenie manganu
Metoda spektrofotometryczna
PN-92/C-04590/0315-49 µg/l Mn
50µg – 500 µg/l Mn
2.Stężenie żelaza ogólnego
Metoda spektrofotometryczna
PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-0640µg – 2000 µg/l Fe
3.Stężenie jonu amonowego
Metoda spektrofotometryczna
PN-ISO 7150-1:20020,13 – 1,61 mg/l NH4
4.Stężenie azotynów
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN 26777:19990,016 – 1,65 mg/l NO2
5.Stężenie azotanów
Metoda spektrofotometryczna
PN-82/C-04576/080,44 – 50 mg/l NO3  
6.pH
Metoda potencjometryczna
PN-EN ISO 10523:20122,0 – 10,0 pH  
7.Przewodność elektryczna właściwa w temperaturze 25°C
Metoda konduktometryczna
PN-EN 27888:1999100 – 5000 μS/cm
8.Mętność
Metoda nefelometryczna
PN-EN-ISO 7027-1:2016-090,10 – 100 NTU  
9.Barwa
Metoda wizualna
PN-EN-ISO 7887:2012
Metoda D
5 – 35 mg/l Pt
40 – 70 mg/l Pt
10.Temperatura pobranej próbki wody
Pomiar bezpośredni
PN-77/C-045845,0 – 20,0 ℃
11.Barwa
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 Metoda C5 – 40 mg/lPt

Metody badań akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji nr AB 1812) 

LABORATORIUM WODY – Pracownia Mikrobiologiczna Wody

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 07.12.2017.

Lp.Badana cecha / metoda badawczaNormy i/lub  udokumentowane procedury badawczeZakres
1.Liczba bakterii grupy coli
Metoda filtracji membranowej           
PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04-
2.Liczba Escherichia coli
Metoda filtracji membranowej           
PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04
3.Liczba Enterokoków kałowych
Metoda filtracji membranowej           
PN-EN ISO 7899-2:2004
4.Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
PN-EN ISO 6222:2004
5.Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
PN-EN ISO 6222:2004

Metody pobierania próbek akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji nr AB 1812) 

Laboratorium Wody

Lp.Rodzaj próbekNormy i/lub  udokumentowane procedury badawcze
1.Pobieranie próbek  do badań mikrobiologicznychPN-EN ISO 19458:2007
2.Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznychPN-ISO 5667-5:2017-10

Metody badań akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji nr AB 1812) 

LABORATORIUM ŚCIEKÓW – Pracownia Fizyko-chemiczna

Woda, ścieki

Lp.Badana cecha / metoda badawczaNormy i/lub  udokumentowane procedury badawczeZakres
1.Temperatura pobranej próbki wody
Pomiar bezpośredni
PN-77/C-045845,0 – 30,0 ℃
2.Temperatura pobranej próbki ścieków
Pomiar bezpośredni
PN-77/C-045845,0 – 40,0 ℃
3.Stężenie tlenu rozpuszczonego
Metoda elektrochemiczna
PN-EN ISO 5814:2013-040,5 – 14,0 mg/l O2
4.Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5
Metoda elektrochemiczna
PN-EN ISO 5815-1:2019-121,0 – 6000 mg/l O2
5.Chemiczne zapotrzebowania tlenu (ChZT-Cr)
Metoda spektrofotometryczna
PN-ISO 15705:200510,0 – 150 mg/l O2
150 – 5000 mg/l O2
6.Stężenie azotu  azotynowego
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN 26777:19990,0125 – 10,0 mg/l
7.Stężenie azotu amonowego
Metoda spektrofotometryczna
PN-ISO 7150-1:20020,10 – 100 mg/l
8.Stężenie azotu amonowego
Metoda miareczkowa
PN-ISO 5664:20022,00 – 200 mg/l
9.Stężenie azot azotanowego
Metoda spektrofotometryczna
PN-82/C-04576/080,20 – 50 mg/l
10.Stężenie azotu  Kjeldahla
Metoda miareczkowa
PN-EN 25663:20012,00 – 200 mg/l  
11.Stężenie azotu ogólnego
Metoda z obliczeń
PN-73/C-04576/14 
12.Zawiesiny ogólne
Metoda wagowa
PN-EN 872:2007+Ap1:20072,0 – 5000 mg/l
13.Stężenie chlorków
Metoda miareczkowa
PN-ISO 9297:19945,0 – 5000 mg/l
14.Stężenie siarczanów
Metoda wagowa
PN-ISO 9280:200210,0 – 1000 mg/l
15.Stężenie fosforu ogólnego
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN ISO 6878:2006 pkt.7 +Ap1:2010+Ap2:20100,10 – 100 mg/l
16.pH
Metoda potencjometryczna
PN-EN ISO 10523:20124,0 – 10,0 pH  
17.Zasadowość ogólna
Metoda miareczkowa
PN-EN ISO 9963-1:2001 pkt. 8.2.+Ap1:20040,4 – 20 mmol/l
20 – 1000 mg/l CaCO3
18.Stężenie azotu ogólnego
Metoda spektrofotometryczna
PB-PF-03 wydanie 1
z dnia 22.02.2023
1,00 – 150 mg/l

Metody pobierania próbek akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji nr AB 1812) 

Laboratorium Ścieków

Lp.Rodzaj próbekNormy i/lub  udokumentowane procedury badawcze
1.Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych ściekówPN-ISO 5667-10:2021-11
2.Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych wodyPN-EN ISO 5667-6:2016-12 z wyłączeniem punktu 7.5 i 7.6

POZOSTAŁE BADANIA WYKONYWANE W LABORATORIUM WODY BWIK Sp z o.o. w BIAŁEJ PODLASKIEJ

Woda do spożycia przez ludzi

Lp.Badana cecha / metoda badawczaNormy i/lub  udokumentowane procedury badawcze
1.Najbardziej prawdopodobna liczba
Bakterii z grupy coli
Metoda NPL
PN-EN ISO 9308-2:2014-06
2.Najbardziej prawdopodobna liczba
Escherichia coli
Metoda NPL
PN-EN ISO 9308-2:2014-06

POZOSTAŁE BADANIA WYKONYWANE W LABORATORIUM ŚCIEKÓW BWiK Sp. z o.o. w BIAŁEJ PODLASKIEJ

Woda, ścieki

Lp.Badana cecha / metoda badawczaNormy i/lub  udokumentowane procedury badawcze
1.Stężenie ortofosforanów
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN ISO 6878:2006 pkt.4 +Ap1:2010+Ap2:2010
2.Zawiesiny łatwoopadające
Metoda objętościowa
PN-72/C-04559/03
3.Substancje ekstrahujące się eterem
Metoda wagowa
PN-86/C-04573/01

Osady ściekowe

Lp.Badana cecha / metoda badawczaNormy i/lub  udokumentowane procedury badawcze
1.Indeks osadu czynnego
Metoda obliczeniowa
PN-75/C-04616/03
2.Zawiesiny ogólne
Metoda wagowa
PN-72/C-04559/02
3.Lotne kwasy tłuszczowe
Metoda miareczkowa
PN-75/C-04616/04
4.Sucha pozostałość ( sucha masa)
Metoda wagowa
PN-EN 12880:2004
5.Zawartość wody (stopień uwodnienia)
Metoda wagowa
PN-EN 12880:2004
6.Straty przy prażeniu (zawartość substancji organicznych)
Metoda wagowa
PN-EN 12879:2004
7.Pozostałość po prażeniu (zawartość substancji mineralnych)
Metoda wagowa
PN-EN 12879:2004
8.pH
Metoda potencjometryczna
PN-EN 12176:2004
9.Zasadowość ogólna w osadach ściekowych
Metoda miareczkowa
PB-PF-01 wydanie 2 z dnia 01.07.2019
10.Barwa w osadach ściekowych
Metoda wizualna
PB-PF-02 wydanie 2 z dnia 01.07.2019

Metody pobierania próbek – Pracownia Fizyko-chemiczna Ścieków

Lp.Rodzaj próbekNormy i/lub  udokumentowane procedury badawcze
1.Próbki do badań fizyko-chemicznych osadów ściekowychPN-EN ISO 5667-13:2004