O Zakładzie   Galeria    Produkcja wody   Eksploatacja sieci     Pogotowie wod-kan    Zwiedzanie  Kontakt

Woda do odbiorców dostarczana jest układem pierścieniowo – rozdzielczym. Statystyka sieci wg stanu na dzień 31.12.2009 roku :

 – sieć magistralna – 5,7 km

– sieć rozdzielcza – 169,7 km

– przyłącza wodociągowe – 113 km

– odbiorców usługi dostawy wody – 6137

          Stacje i sieci wodociągowe na terenie miasta stanowią majątek Spółki, zaś przyłącza wodociągowe w większości majątek odbiorców wody. Poza miastem majątek stanowi majątek gminy i po części mieszkańców.

  W zakresie sieci wodociągowej zakład realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przesyłu wody wykonując :
• usuwanie awarii wodociągowych ,
• wykonywanie włączeń do sieci wodociągowej z materiałów Inwestora lub własnych,
• wypompowywanie wody ze studni i komór,
• wykonywanie połączeń rur z PE za pomocą muf elektrooporowych i zgrzewania,
• wykrywanie i lokalizację miejsc nieszczelności przewodów wodociągowych,
• pomiary wydajności hydrantów p.poż na sieciach zewnętrznych,
• pomiary ciśnień na sieciach zewnętrznych i u odbiorców,
• płukanie sieci wodociągowej,
• regulację uzbrojenia podziemnego sieci wodociągowej (hydranty, obudowy, skrzynki, itp.)
• odszukanie uzbrojenia sieci wodociągowej (np. zasuwy, hydranty, odpowietrzniki, itp.) ,
• wykonywanie przyłączy wodociągowych.