Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej

ul. Narutowicza 35 A, tel. 83 342 60 71, fax. 83 342 29 13,

Ogłasza przetarg dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej dla Spółki Bialskie Wodociągi i Kanalizacja ,,WOD-KAN” Sp z.o.o. w Białej Podlaskiej”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do siwz – formularz oferty

Załącznik nr 2 do siwz – formularz cenowy

Załącznik nr 3, 3a do siwz-oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4, 4a do siwz-oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 5 do siwz – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6 do siwz – wzór umowy

Załącznik nr 7 do siwz- przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 do siwz – oświadczenie umowa z OSD

Załącznik nr 9 do siwz -zastrzeżenie o tajemnicy przedsiębiorstwa

Załącznik nr 10 do siwz – oświadczenie o zakazie ubiegania się o zamówienie

Załącznik nr 11 do siwz- zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 12 do siwz- oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego

Wynik przetargu