SPÓŁKA BIALSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA “WOD-KAN”  W BIAŁEJ PODLASKIEJ realizując nadrzędny cel jakim jest stała poprawa warunków życia mieszkańców naszego miasta poprzez niezawodność  funkcjonowania miejskiej infrastruktury komunalnej oraz minimalizacją oddziaływania na środowisko naturalne podjęła decyzję o realizacji inwestycji pn.:
„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w spółce Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN”.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Projektowana elektrownia słoneczna – instalacja fotowoltaiczna będzie produkowała energię elektryczną na potrzeby pomp ciepła. Na dwóch Stacjach Uzdatniania Wody „Narutowicza” i „Sitnicka” eksploatowane są pompy ciepła, które wykorzystują ciepło wody ujmowanej ze studni Jurajskich. Do swojej pracy potrzebują energii elektrycznej, która obecnie jest kupowana z zakładu energetycznego. Dzięki budowie elektrowni słonecznej energia elektryczna będzie produkowana w sposób ekologiczny z energii słonecznej. Realizacja inwestycji ograniczy zużycie energii elektrycznej oraz wpłynie na dywersyfikację dostaw energii, co zwiększy bezpieczeństwo energetyczne przy wykorzystaniu naturalnych uwarunkowań i potencjałów.

W ramach w/w zadania planuje się wykonanie elektrowni słonecznej – instalacji fotowoltanicznej o mocy zainstalowanej 108,54kW i mocy przyłączeniowej 100 kW, składającej się z 402 szt. polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych o mocy 270 Wp każdy,  zainstalowanych na dachu budynku magazynowego i administracyjnego.

 

UMOWA NA DOFINANSOWANIE Z RPO

W dniu 15 lutego 2018 r  w siedzibie Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, Spółka zawarła umowę nr RPLU.04.02.00-06-0169/17-00 o dofinansowanie w/w inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014 – 2020; oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku; Działanie  4.2.

UMOWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI

W dniu 16 lipca 2018 r. w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowę na realizację inwestycji z Wykonawcą:  El-Volt Sp. z .o.o. ul. Zbożowa 26a, 20-827 Lublin.

PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI :

565 100 PLN – koszty kwalifikowalne

310 805 PLN – środki własne

254 295 PLN – dofinansowanie z RPO (45% dotacja)

TERMIN WYKONANIA INWESTYCJI

30.11.2018r. – odbiór końcowy robót

03.12.2018r. – zakończenie rzeczowe realizacji

31.12.2018r. – zakończenie finansowe  realizacji

CELE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Głównym celem projektu jest produkcja energii elektrycznej z wybudowanej instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii (OZE) – w tym przypadku energii słonecznej.

Planuje się osiągnąć:

  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) (tony równoważnika O2/rok rozliczeniowy) – 33,22
  • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (Mwhe/rok rozliczeniowy) – 100
  • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE (Mwhe/rok rozliczeniowy) – 100
  • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy (EPC/informacyjny) – 1

PLANOWANE EFEKTY PRZEDSIĘWZIĘCIA

Efektem projektu będzie wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii (OZE) w bilansie ogólnym. Realizacja projektu przyczyni się do tworzenia konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, zapewnienia dywersyfikacji dostaw oraz wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Spółki.

Wizerunkowo realizacja zadania wpisuje się w działania proekologiczne realizowane przez Spółkę w ramach idei EKOCITY Biała Podlaska oraz wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju realizowaną w ramach PROGRAMU CZYSTSZEJ PRODUKCJI I ODPOWIEDZIALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.