Kanalizacja Sanitarna           Kanalizacja Deszczowa                 Działalność
Prawidłowy stan techniczny kanałów jest niezwykle istotny z uwagi na właściwą ich eksploatację, bezpieczeństwo użytkowania, a także z uwagi na ochronę środowiska gruntowo-wodnego.
    Wadliwy stan kanałów jest przyczyną wielu problemów eksploatacyjnych, w tym m.in. zmniejszenia ich przepustowości oraz awarie łącznie z zapadaniem się nawierzchni ulicznych.
    Wprowadzenie  w 2001 roku  techniki Video do przeglądu kanalizacji było etapem przełomowym. Obserwacja przekazywanego przez kamerę obrazu pozwoliła na możliwie dokładną ocenę stanu technicznego kanałów.
W I etapie po   przeglądzie kamerą  kanałów sanitarnych  opracowano kwalifikację kanałów z uwagi na stopień ich uszkodzenia.
Do kanałów grożących awarią czyli kategorii IV zaliczono 57 kanałów.
Do kanałów kategorii II i III, gdzie celowa jest naprawa zaliczono 35szt. kanałów.
Do kanałów kategorii I zaliczono 37szt. kanałów.
W 59% kanałów nie stwierdzono istotnych usterek.