Kanalizacja Sanitarna        Kanalizacja Deszczowa          Działalność       Galeria

Kanalizacja deszczowa jest systemem  z reguły grawitacyjnym. Wyjątek przepompownia przy ul. Torowej , która pompuje wody  opadowe rurociągiem tłocznym pod ul. Sidorską do kanału w Al. Jana Pawła II

CHARAKTERYSTYKA SIECI  KANALIZACJI   DESZCZOWEJNA KONIEC 2007 ROKU

Długości, uzbrojenie  i obiekty:
A. Długość przekazanej do  eksploatacji   sieci: 34,4 km   ( średnice od 02 m do 1,0 m)
Jest to sieć deszczowa w ciagach głównych utwardzonych  ulic miasta .
Na system kanalizacji deszczowej  miasta składają się również  kanalizacje deszczowe   lokalne,  osiedlowe, zakładowe . Orientacyjna długość tych przewodów to ok. 100 km.
B.Uzbrojenie:
– studnie żelbetowe, betonowe i z tworzyw sztucznych – 1160 szt                                        – wpusty uliczne ok. 990 szt.
C. Obiekty :-  do podczyszczanie ścieków opadowych i roztopowych – separatory zawiesin
i substancji  ropopochodnych  na wylotach  ciągu ulic: Północnej, Kąpielowej, Al. 1000-lecia