RIPOK  dla Regionu Biała Podlaska

Zgodnie z Uchwałą nr VI/86/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 marca 2015r zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017” Zakład Zagospodarowania Odpadów posiada status instalacji RIPOK dla regionu Biała Podlaska w zakresie:

  • mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji, nadających się w całości lub w części do odzysku;
  • przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktów o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w odrębnych przepisach;
  • składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych  oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych;

POZWOLENIE ZINTEGROWANE:

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. prowadzi działalność zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym na podstawie decyzji PZ 8/2016 z dnia 8 kwietnia 2016r w zakresie unieszkodliwiania, przetwarzania i zbierania odpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Ekologiczna 1 w Białej Podlaskiej .

Spółka posiada pozwolenie zintegrowane(Decyzja nr PZ 8/2016 z dnia 8 kwietnia 2016r)  na eksploatację instalacji:
I Dla odpadów innych niż niebezpieczne ( z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych) do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetworzenia ponad 75 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej i obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania.
II do składowania odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 ton z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
Przepustowość poszczególnych instalacji  w roku wynosi:
•    Odpady komunalne zmieszane – 40.000 Mg/rok przy pracy dwuzmianowej,
•    Odpady zielone – kompostownia – 1700 Mg/rok
•    Odpady budowlane – 7 500 mg/rok
•    Odpady wielkogabarytowe – 3 200 Mg/rok
•    Osady ściekowe – 7 500 Mg/rok
•    Odpady z selektywnej zbiórki (makulatura, szkło, i inne) – 2 800 Mg/rok

W skład Regionu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Biała Podlaska wchodzą następujące miasta i gminy:
1.    Miasto Biała Podlaska,
2.    Gmina Biała Podlaska,
3.    Gmina Drelów,
4.    Gmina Jabłoń,
5.    Gmina Janów Podlaski,
6.    Gmina Kodeń,
7.    Gmina Konstantynów,
8.    Gmina Leśna Podlaska,
9.    Gmina Łomazy
10.    Miasto  Międzyrzec Podlaski
11.    Gmina Międzyrzec Podlaski
12.    Miasto i Gmina Parczew,
13.    Gmina Piszczac,
14.    Gmina Rokitno,
15.    Gmina Rossosz,
16.    Miasto  Terespol,
17.    Gmina Terespol,
18.    Gmina Tuczna,
19.    Gmina Trzebieszów,
20.    Gmina Wisznice,
21.    Gmina Zalesie,
Dzięki podpisaniu porozumień międzygminnych mieszkańcy północnej części województwa lubelskiego mogą korzystać z nowoczesnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

TECHNOLOGIA PRZETWARZANIA ODPADÓW