Punkt ewidencji odpadów

Każda partia odpadów jest ważona przy użyciu wagi samochodowej, a następnie  podlega kontroli pod względem:

 • masy wwożonych odpadów,
 • zgodności składu wwożonych odpadów z regulaminem obiektu,
 • zgodności rzeczywistego składu przywożonych odpadów z deklaracją producenta,
 • rodzaju wwożonych odpadów,
 • występowania w transportach odpadów radioaktywnych

Po wstępnej identyfikacji, wagowy zależnie od rodzaju dowożonych odpadów  kieruje pojazdy do określonych instalacji zlokalizowanych na terenie ZZO.

 

Hala technologiczna segregacji mechanicznej odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego

Głównym obiektem Zakładu Zagospodarowania Odpadów jest hala technologiczna segregacji mechanicznej odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego.

 

Zamontowane linie technologiczne w tym obiekcie mają za zadanie:

 1. Rozdział wielkościowy strumienia odpadów niesegregowanych;
 2. Wydzielenie z frakcji podsitowej frakcji popiołowych mogących wpływać niekorzystnie na proces fermentacji beztlenowej;
 3. Wydzielenie z frakcji podsitowej części biodegradowalnych;
 4. Wydzielenie z frakcji nadsitowej elementów wysokokalorycznych (preRDF);
 5. Wydzielenie z frakcji nadsitowej części biodegradowalnych;
 6. Przygotowanie frakcji biodegradowalnych do fermentacji i kompostowania;
 7. Rozdrobnienie frakcji wysokoenergetycznych – przygotowanie paliwa alternatywnego RDF.

 

 

Instalacja segregacji mechanicznej odpadów niesegregowanych

Dowożone niesegregowane odpady rozładowywane są w wydzielonej części hali technologicznej (zasobni). Pojemność tej części hali zapewnia buforowe magazynowanie odpadów dostarczanych przez minimum 2 dni.

Odpady zmieszane podawane są ładowarką kołową na linię technologiczną segregacji:

Odpady niesegregowane zgromadzone w workach załadowywane są do rozrywarki worków, gdzie następuje rozrywanie worków, następnie odpady są kierowane na przenośniki, które przetransportują je w kierunku kabiny segregacji wstępnej.

 

Odpady niesegregowane poddane są procesowi preselekcji w kabinie wstępnej.

W kabinie preselekcji pracownicy wydzielają następujące frakcje:

 • odpady gabarytowe w postaci kartonów dużych worków i folii – skierowane są do rozdrabniarki wstępnej celem wytworzenia RDF,
 • opakowania szklane, są następnie kierowane do magazynu, później trafią do odbiorców stłuczki szklanej,
 • Opakowania z tworzyw sztucznych, są następnie kierowane do magazynu, później trafią do odbiorców,
 • odpady budowlane kierowane są do punktu recyklingu odpadów budowlanych
 • dużych elementów metalowych, zostaną przetransportowane do kontenera i trafią do odbiorców,
 • wydzielenia identyfikowalnych odpadów problemowych i odpadów niebezpiecznych tj. baterie, akumulatory, lekarstwa, środki chemiczne są po odebraniu z masy odpadów przechowywane w magazynie odpadów niebezpiecznych.
 • Metal (w większości puste opakowania metalowe po produktach spożywczych),
 • Aluminium (przeważnie opakowania po napojach),W kabinie preselekcji następuje także zawracanie nierozerwanych worków z odpadami do rozrywarki worków, czyli na początek układu technologicznego.

Odpady z kabiny sortowania ręcznego (kabiny preselekcji) są transportowane przenośnikami do sita bębnowego.

W sicie następuje rozdział odpadów zmieszanych na następujące frakcje granulometryczne:

 • frakcja podsitowa: < 60 mm jest kierowana na linię separacji celem wydzielenia z niej części biodegradowalnych i frakcji popiołowej <15 mm
 • frakcja podsitowa (60 – 100 mm). Frakcja podsitowa kierowana jest układem przenośników do instalacji separacji frakcji podsitowej celem wydzielenia z niej części biodegradowalnych
 • frakcja nadsitowa: >100 mm bogata we frakcje energetyczną oraz zawierająca również frakcje biodegradowalne zostanie skierowana do instalacji separacji frakcji nadsitowej (>100mm)

 

Linia przygotowania biofrakcji do fermentacji

Wydzielona na liniach technologicznych separacji frakcji podsitowej i nadsitowej frakcja bogata w substancje organiczne jest kierowana układem przenośników na linię technologiczną przygotowania biofrakcji do fermentacji.

W układzie technologicznym jest możliwość dozowania zbieranych selektywnie odpadów BIO bezpośrednio do rozdrabniarki (z pominięciem systemów separacji) dzięki czemu nie obciąża się linii technologicznej segregacji frakcjami bio zbieranymi selektywnie.

Wydzielona z odpadów zmieszanych biofrakcja  przetransportowana jest układem przenośników do urządzenia rozdrabniającego gdzie jej granulacja zostanie zmniejszona do wymiarów poniżej 40mm. Następnie rozdrobniony materiał zostanie skierowany układem przenośników taśmowych do bufora. Istnieje możliwość zadawania biofrakcji selektywnie zebranej bezpośrednio do komór fermentacyjnych z pominięciem hali technologicznej segregacji mechanicznej odpadów. 

 

Sekcja przesyłu biofrakcji

Zbiornik buforowy o pojemności ok. 80m3 wyposażony w ruchome dno oraz układ dozowania biofrakcji do komór fermentacyjnych służy do przesyłania biofrakcji.

Zgromadzona w zbiorniku buforowym biofrakcja – substrat procesu fermentacji podawana jest do komór fermentacyjnych poprzez układ czterech przenośników śrubowych

 

Zespół komór fermentacyjnych

Zespół komór fermentacyjnych  o pojemności ok. 800m3 każdy. Kubatura reaktorów zapewnia osiągniecie przepustowości linii technologicznej instalacji stabilizacji beztlenowej frakcji biodegradowalnych wydzielonych z odpadów zmieszanych na  poziomie 20 000Mg/rok przy 2 zmianowej pracy.

Zespół komór fermentacyjnych wykonany jest w układzie poziomym, bliźniaczym. Każda z komór wyposażona  jest w poziome mieszadło obrotowe.

Dzięki zastosowaniu nad każdym z modułów dwumembranowego samonośnego dachu spełniającego funkcję zbiornika biogazu możliwe jest bieżące sprawdzanie produkcji biogazu tzw. pików, co umożliwia dopasowanie w optymalny sposób mocy silnika gazogeneratora do bieżącej produkcji biogazu.

Pozostałości po fermentacji są usuwane z reaktorów fermentacyjnych  układem rurociągów,  do maceratora, a następnie za pomocą pompy perystaltycznej przekazywane do separatora śrubowego zlokalizowanego w części  komór stabilizacji tlenowej. , powstaje faza stała – osad pofermentacyjny.

Wytwarzany podczas rozkładu frakcji organicznych biogaz gromadzony jest w przestrzeni gazowej reaktorów i zbiornikach biogazu (dwumembranowy dach) zlokalizowanych nad każdą z komór skąd jest kierowany do układu wykorzystania biogazu.

 

Budynek techniczny

W celu umożliwienia prowadzenia i kontrolowania procesu fermentacji w prawidłowy sposób w budynku technicznym zlokalizowane są następujące instalacje:

Ø  Układ ogrzewania komór fermentacyjnych

Ø  Układ ujmowania i sprężania biogazu

Ø  Układ odprowadzania i transportu do separatora osadów pofermentacyjnych

Ujęte z komory fermentacyjnej osady pofermentacyjne są tłoczone przy użyciu pompy perystaltycznej do separatora śrubowego zlokalizowanego w przestrzeni manewrowej zespołu komór intensywnego dojrzewania osadów pofermentacyjnych.

Zadaniem separatora śrubowego jest odwodnienie osadów pofermentacyjnych, w wyniku działania separatora powstaje frakcja ciekła skierowana systemem rurociągów do zbiornika odcieków, oraz frakcja stała skierowana do boksu magazynowego zlokalizowanego pod separatorem śrubowym skąd jest przeładowywana przy użyciu ładowarki kołowej do komór intensywnej stabilizacji tlenowej.

 

Zbiornik odcieków

Wydzielone w separatorze śrubowym odcieki są zmagazynowane w zbiorniku odcieków. Funkcją zbiornika odcieków poza zmagazynowaniem fazy płynnej wydzielonej z osadów pofermentacyjnych jest dokończenie procesu stabilizacji beztlenowej.

Pojemność przestrzeni gazowej  – 2000m3

Nadmiar odcieków ze zbiornika magazynowego jest kierowany systemem rurociągów do wewnątrz zakładowej kanalizacji technologicznej, a następnie  do oczyszczalni ścieków.

 

Elementy gospodarki energetycznej

Jednym z podstawowych produktów technologii fermentacji jest. biogaz stanowiący mieszaninę metanu (średnio ok. 60 %), CO2 (średnio ok. 30 %) i domieszek.

 

Metan zawarty w biogazie stanowi cenne, wysokoenergetyczne paliwo – spalenie 1,0 Nm3 biogazu o zawartości metanu ok. 60% pozwala na wytworzenie ok. 5 kW energii (2 kW energii elektrycznej i 3 kW energii cieplnej).

W celu umożliwienia pozyskania i wykorzystania potencjału energetycznego tkwiącego w biogazie wykonano:

 1. Budynek energetyczny,
 2. Instalacje oczyszczania biogazu i sprężania,
 3. Stacja gazmotorów na ZZO i Stacja gazmotorów na Oczyszczalni Ścieków,
 4. Magazyn biogazu na komorach fermentacyjnych i na zbiorniku masy pofermentacyjnej,
 5. Pochodnia biogazu ,
 6. Rurociąg biogazu do Oczyszczalni Ścieków w Białej Podlaskiej,

 

Biogaz produkowany w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów spalany jest w ZZO i na Oczyszczalni Ścieków. W ZZO biogaz spalany jest w agregacie kogeneracyjnym i kotłowni.  Energia wyprodukowana w agregacie w znacznym stopniu pokrywa zapotrzebowanie w energię elektryczna i cieplną zakładu (co obniża koszty zakupu energii z zewnątrz) .  Na terenie Oczyszczalni Ścieków biogaz również spalany jest w agregatach kogeneracyjnych ograniczając zakup energii elektrycznej z sieci energetyki zawodowej oraz zmniejszając zapotrzebowanie na gaz LPG.

 

Komory intensywnego dojrzewania osadów pofermentacyjnych

Układ instalacji stabilizacji tlenowej osadów pofermentacyjnych oraz osadów ściekowych składa się z trzech komór intensywnej stabilizacji osadów pofermentacyjnych, biofiltru oraz placu dojrzewania osadów pofermentacyjnych.

W trzech komorach stabilizacji prowadzony jest proces intensywnego dojrzewania biofrakcji. Stabilizowany materiał poddawany jest procesowi przez okres max 10 dni, podczas, których jest on nawadniany i intensywnie napowietrzany. W tym czasie następuje całkowicie zatrzymanie procesów beztlenowych oraz dalszy rozkład substancji organicznych zawartych w osadach pofermentacyjnych. Materiał jest przerzucany za pomocą ładowarki. Następnie poferment, wstępnie ustabilizowany, kierowany jest na plac dojrzewania.

 

Plac dojrzewania osadów pofermentacyjnych

Wstępnie ustabilizowany poferment oraz frakcja drobna są przetransportowane z komór intensywnego dojrzewania na plac dojrzewania celem ich ostatecznej stabilizacji. Ułożone w pryzmy będą przerzucane  przez okres 6-8 tygodni, aż do uzyskania pozytywnych badań. Po tym okresie są unieszkodliwiane na składowisku odpadów.
Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych

Odpady wielkogabarytowe, które ze względu na swoje wymiary nie mogą być gromadzone w pojemnikach na odpady z gospodarstw domowych, są zbierane i dowożone wydzielonym transportem. Przeważająca część strumienia odpadów wielkogabarytowych stanowią zużyte meble oraz zużyty sprzęt RTV i AGD.

 

Główne grupy odpadów, które są odzyskiwane z odpadów wielkogabarytowych to:

 • drewno: elementy z demontażu zużytych mebli,
 • złom: sprężyny, gwoździe, elementy obudów urządzeń itp.,

tworzywa sztuczne: z demontażu zużytych mebli drewnianych, a także zużyte meble ogrodowe, kontenery na butelki itp.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w całości jest przekazywany do wyspecjalizowanych firm recyklerskich.

 

Magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych

Odpady te są magazynowanie do czasu zgromadzenia odpowiedniej ilości transportowej.

Magazynowane odpady niebezpieczne są czasowo przetrzymywane w następujących grupach:

 • baterie i akumulatory,
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
 • przeterminowane lekarstwa,
 • odpady elektryczne i elektroniczne (pozostałe),
 • farby, lakiery, oleje i inne przeterminowane chemikalia.

 

Boksy magazynowe paliwa alternatywnego

Paliwo alternatywnego RDF do momentu wywiezienia go do odbiorcy w warunkach niepogarszających parametrów paliwa magazynuje się w boksach.

 

Kwatery składowiska

Spółka BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o.  eksploatuje istniejącą instalację do składowania odpadów od 2006 roku.
W bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Zagospodarowania Odpadów została wybudowana nowa kwatera na odpady
o pojemności ok. 148 tys. m3, która będzie eksploatowana dopiero po podjęciu decyzji o zamknięciu istniejącej
i uzyskaniu zgody organu ochrony środowiska na jej zamknięcie.