Stawki opłat za przyjęte odpady komunalne przez Zakład Zagospodarowania Odpadów

Opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową na terenie Miasta Biała Podlaska w 2020roku.

Uchwała Nr 19/VI/2018 w sprawie ustalenia opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową

Uchwała Nr 3_IV_2020 w sprawie ustalenia opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową – do 31.12.2020

OBOWIĄZUJĄCA TARYFA 

Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja ,,WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej stosownie do wymogów art. 24e, ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późń. zm.) ogłasza:

Taryfę Nr 14/2018
Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

I. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚCI CEN I STAWEK OPŁAT.

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT ceny z podatkiem  zostaną przeliczone

II. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA TARYF, WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT ORAZ WARUNKI ROZLICZEŃ.

1.    Taryfa obejmuje swoim zakresem wszystkich odbiorców korzystających z usług Spółki Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej na podstawie zawartych umów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

2. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmuje: pobór, uzdatnianie i dostarczenie wody odbiorcom usług w wymaganej ilości, pod odpowiednim ciśnieniem i o należytej jakości.

3. Zbiorowe odprowadzanie ścieków obejmuje: ciągły i niezawodny odbiór ścieków, ich przesył za pośrednictwem systemu kanalizacyjnego oraz oczyszczenie ścieków do wymogów określonym w pozwoleniu wodno-prawnym.

4. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone na podstawie określonym w niniejszej taryfie cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków komunalnych.

5. Ilość pobranej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza – na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego.

6. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie ilości pobranej wody.

7. Jeśli usługobiorca korzysta wyłącznie z usługi odprowadzania ścieków, wówczas ich ilość ustala się na zasadach określonych w umowie.

8. W przypadku przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych określonych w umowie, nalicza się opłaty dodatkowe za przekroczenie dopuszczalnych stężeń i stanu ścieków. Naliczenia stosowane będą zgodnie z warunkami określonymi w umowach – w zależności od wielkości przekroczeń dopuszczalnych parametrów z zastosowaniem cen za odprowadzanie ścieków określonych w punkcie B.

9. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczaną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.

10. Należności wynikające z opłaty abonamentowej są regulowane niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki.

Taryfa nr 14/2018 obowiązuje od dnia 24 maja 2018 roku do dnia 23 maja 2021 roku.

Z dniem wejścia w życie niniejszej taryfy przestaje obowiązywać taryfa nr 13/IV/2016.

Taryfa nr 14/2018 została zatwierdzona Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie nr: LU.RET.070.1.70.2018.JB, z dnia 25 kwietnia 2018 roku.

Pliki do pobrania:

ogłoszenie taryfy 14-2018 n

taryfa 2018-2021