PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI     RIPOK     PRASA O ZZO     EDUKACJA EKOLOGICZNA     GALERIA     KONTAKT

POIiŚ 2007-2013 
BUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW DLA REGIONU BIAŁA PODLASKA.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko Oś priorytetowa II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, Spółka Bialskie   Wodociągi  i  Kanalizacja    „WOD-KAN” Sp. z o.o.   w Białej    Podlaskiej
w listopadzie 2009 r. w WFOŚIGW w Lublinie złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska

Wśród czterech zakwalifikowanych projektów dotyczących gospodarki odpadami, które trafiły na ministerialną listę pozytywnie zaopiniowanych, był także nasz projekt

W dniu 27 maja 2010 r. w Zamościu odbyło się uroczyste wręczenie  Prezydentowi Miasta Białej Podlaskiej Andrzejowi Czapskiemu przez Sekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska  Stanisława Gawłowskiego, dokumentu będącego Potwierdzeniem w sprawie przyznania dofinansowania Bialskim Wodociągom i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej na realizację projektu „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska”.

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Andrzeja Czapskiego, w dniu 22 lipca 2010 r. w siedzibie Spółki Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” w Białej Podlaskiej  odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie reprezentowanym przez V-ce Prezesa Zarządu    Andrzej Gajaka i  Jerzego  Kulińskiego, a Beneficjentem, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Zygmunta Króla i Z-cę Dyrektora ds. Budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów Janusza Bystrzyńskiego.

W spotkaniu uczestniczyli: Z-ca Prezesa Zarządu NFOŚiGW- Jan Wiater, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, , Przewodniczący Rady Miasta Biała Podlaska-  Marian  Burda,   Z-cy  Prezydenta Miasta Biała Podlaska –  Waldemar Godlewski i Adam Olesiejuk oraz radni Rady Miasta Biała Podlaska, Wicestarosta Bialski- Jan Bajkowski, Prezesi Zakładów Komunalnych,  Burmistrzowie miast, Wójtowie gmin, oraz przedstawiciele lokalnej prasy i radia.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi               94 684 823,40 PLN.

Kwota dofinansowania  z Unii Europejskiej wynosi     39 733 685,85 PLN.