ZASADY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA DODATKOWEGO WODOMIERZA PODLICZNIKA

Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” informuje, iż istniej możliwość pomniejszania ilości odprowadzanych ścieków o ilość wody bezpowrotnie zużytej tj. wody która nie trafiła do sieci kanalizacyjnej (np. została wykorzystana na cele podlewania terenów zielonych).

W oparciu o ustawę z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019 poz. 1437) przypominamy, iż Spółka BWiK „WOD-KAN” bez dodatkowych opłat czuwa nad legalnością i prowadzi wymiany wodomierzy głównych (art. 15 ust. 3 UoZZwW), bez dodatkowych opłat wykona również oplombowanie i czynności weryfikacyjne zgłoszonego podlicznika, natomiast montaż, wymiana i legalizacja wodomierza podlicznika należy do obowiązków Odbiorców usług (art. 27 ust. 6 UoZZwW).

Ponadto informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje obowiązek legalizacji wszystkich wodomierzy – ważność cechy legalizacyjnej wodomierza wynosi  5 lat licząc od daty produkcji umieszczonej na obudowie liczydła wodomierza (Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 22 marca 2019 w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych – Dz. U. 2019 poz. 759 z póź. zm.). Poniżej poglądowe zdjęcie wodomierza ze wskazaniem roku produkcji pomocne dla Usługobiorców w celu wyliczenia 5-letniego okresu legalizacyjnego.

W związku z tym każdy Odbiorca posiadający wodomierz podlicznik, którego cecha legalizacyjna wygasa w roku 2020 lub wygasła w latach ubiegłych zobowiązany jest do jego wymiany lub legalizacji na własny koszt do końca roku 2020.

 

UWAGA!

 

!) Przed podjęcie decyzji o montażu wodomierza podlicznika sugerujemy przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb dotyczących podlewania, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem a możliwych do uzyskania korzyści w najbliższych latach.

!) Poniższe zasady są warunkami ogólnymi do montażu wodomierza podlicznika – nie odnoszą się do wszystkich przypadków ze względu na mogące wystąpić różnice w rozmieszczeniu wewnętrznej instalacji wodociągowej. Przypadki odstępstw od przedstawionych zasad oraz opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej na cele produkcyjne, budowlane, rolnicze rozwiązanie przebiegu instalacji należy każdorazowo ustalić z Działem Technicznym Spółki pok. 214. ul. Narutowicza 35a, B. Podl.

 

 

Zasady montażu wodomierza podlicznika

 1. Wodomierz podlicznik powinien być zainstalowany:
 • w budynku, na instalacji wewnętrznej, za wodomierzem głównym, na rurze/przewodzie wychodzącym bezpośrednio przez ścianę budynku w kierunku punktu czerpalnego usytuowanego na zewnątrz budynku,
 • w pozycji horyzontalnej – poziomej z odpowiednim dwustronnym sztywnym umocowaniem.
 1. Między wodomierzem podlicznikiem a punktem czerpalnym wody nie może być zamontowane żadne podłączenie umożliwiające pobór wody z odprowadzeniem jej do kanalizacji.                                              Instalacja nie powinna być zabudowana lub wbudowana w ścianę. Odstępstwo dopuszczalne dla przypadku: stanu zastanego lub wyrażonej zgody przez BWiK.

Zasady rozliczania na podstawie wodomierzy podliczników.

 1. Po zamontowaniu wodomierza – podlicznika należy ten fakt zgłosić do BWiK „WOD-KAN”
 2. Narutowicza 35a, BOK pok.104 z wykorzystaniem druku zabudowa wodomierza podlicznika”.
 3. Po sprawdzeniu prawidłowości montażu przez służby BWiK „WOD-KAN” wodomierz podlicznik zostanie oplombowany a następnie wprowadzany do ewidencji i uwzględniany w
 4. Za utrzymanie w dobrym stanie technicznym  i legalizację wodomierza podlicznika odpowiada Usługobiorca.
 5. BWiK „WOD-KAN” wstrzyma odliczania ilości zużytych ścieków lub wystawi faktury korygujące do poprzednich rozliczeń jeżeli stwierdzi niesprawność wodomierza podlicznika, brak ważnej legalizacji wodomierza podlicznika lub zerwanie plomby.
 6. Każda wymiana wodomierza podlicznika, powinna być zgłoszona do BWIK „WOD-KAN”
 7. Narutowicza 35a, BOK pok. 104 celem spisania przez służby stanu wymontowanego wodomierza podlicznika i zaplombowania nowego urządzenia.
 8. BWiK „WOD-KAN” będzie dokonywało rozliczeń za dostawę wody bezpowrotnie zużytą na podstawie wskazań wodomierza podlicznika w okresie całego roku.
 9. Dokonywanie regularnych odczytów wskazań wodomierza podlicznika i przekazywanie jego stanu do BWiK „WOD-KAN” leży po stronie Klienta – zużycie zmierzone przez wodomierz podlicznik pomniejszy ilość odprowadzanych ścieków.
 10. Informacja o stanie wodomierza podlicznika winna być podawana przez Usługobiorców  w następujących terminach:
Usługobiorcy rozliczani co KWARTAŁ (osoby fizyczne)
od 1 do 20 lutego od 1 do 20 maja od 1 do 20 sierpnia od 1 do 20 listopada
Usługobiorcy rozliczani co MIESIĄC (podmioty prawne)
od 1 do 20 dnia każdego miesiąca

Zgłoszenia aktualnego stanu wodomierza podlicznika można dokonać:

– osobiście – Biuro Obsługi Klienta ul. Narutowicza 35 A. pok. 105,106;

– telefonicznie/sms-owo – 83 342-29-82; 885 886 038;

– mailowo – wodomierz@bwikwodkan.pl

 1. Brak regularności w podawaniu stanu wodomierzy podliczników nie będzie podstawą do wystawienia faktury korygującej w bieżącym okresie obrachunkowym. Tym samym zużycia wodomierzy podliczników nieuwzględnione w danym okresie obrachunkowym zostaną rozliczone w kolejnym okresie obrachunkowym.
 2. BWiK „WOD-KAN” zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w dowolnym momencie stanu wodomierza podlicznika oraz sposobu wykorzystania wody zliczanej przez wodomierz podlicznik – przez upoważnionych pracowników spółki.

 

Zarząd Spółki

BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o.