Wyniki badań fizyko-chemicznych oraz mikrobiologicznych wody w sieci wodociągowej w lutym 2021 roku:

Rodzaj oznaczenia

Metoda

Jednostka Wartości dopuszczalne a) Punkt poboru próbki wody
ul. Batorego 12 ul. Sidorska 101A
Temperatura

PN-77/C-04584

ºC n.d. 9,6 6,8
Barwa

PN-EN ISO 7887:2012 metoda D

mgPt/l akceptowalna (do 15) akceptowalna

(5)

akceptowalna

(5)

Mętność

PN-EN ISO 7027-1:2016-09

NTU akceptowalna (do 1,0) 0,12 0,11
pH

PN-EN ISO 10523:2012

6,5 ÷ 9,5 7,5 7,5
Przewodność w temperaturze 25ºC

PN-EN 27888:1999

µS/cm 2500 491 469
Mangan

PN-92/C-04590/03

µg/l 50 18 17
Żelazo ogólne

PN-ISO 6332:2001 + Ap1:2016-06

µg/l 200 poniżej 40 poniżej 40
Jon amonu (NH4+)

PN-ISO 7150-1:2002

mg/l 0,50 poniżej 0,13 poniżej 0,13
Azotyny (NO2)

PN-EN 26777:1999

mg/l 0,50 poniżej 0,016 poniżej 0,016
Azotany (NO3)

PB-PC-06 wyd. 2 z dnia 25.07.2018

na podstawie PN-82/C-04576/08

mg/l 50 0,90 1,54
Bakterie grupy coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

jtk/100ml 0 0 0
Escherichia coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

jtk/100ml 0 0 0
Enterokoki kałowe

PN-EN ISO 7899-2:2004

jtk/100ml 0 0 0
Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 36°C po 48h

PN-EN ISO 6222:2004

jtk/1ml n.d. n.w. n.w.
Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C po 72h

PN-EN ISO 6222:2004

jtk/1ml b.n.z.b) 6 3

n.d. – nie dotyczy

n.w. – nie wykryto

b.n.z. – bez nieprawidłowych zmian

a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r  poz. 2294).
b) Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

– 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,

– 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.