Wyniki badań fizyko-chemicznych oraz mikrobiologicznych wody w sieci wodociągowej w czerwcu 2022 roku:

Rodzaj oznaczenia

Metoda/Technika badawcza

Jednostka Punkt poboru próbki wody
ul. Sidorska 2B Warszawska 37
Temperatura                                                           

PN-77/C-04584

Pomiar bezpośredni.

ºC 14,7 14,4
Barwa

PN-EN ISO 7887:2012  metoda D

Metoda wizualna.

mg/l Pt akceptowalna

(5)

akceptowalna

(5)

Mętność

PN-EN ISO 7027-1:2016-09

Metoda nefelometryczna.

NTU 0,98 0,23
pH

PN-EN ISO 10523:2012

Metoda potencjometryczna.

  7,5 7,6
Przewodność elektryczna właściwa

PN-EN 27888:1999

Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury

Metoda konduktometryczna.

µS/cm 437 431

 

Stężenie manganu

PN-92/C-04590/03

Metoda spektrofotometryczna.

µg/l 19 poniżej 15
Stężenie żelaza ogólnego

PN-ISO 6332:2001 + Ap1:2016-06

Metoda spektrofotometryczna.

µg/l poniżej 40 poniżej 40  
Stężenie jon amonowego

PN-ISO 7150-1:2002

Metoda spektrofotometryczna.

mg/l poniżej 0,13 poniżej 0,13  
Stężenie azotynów

PN-EN 26777:1999

Metoda spektrofotometryczna.

mg/l poniżej 0,016 poniżej 0,016  
Stężenie azotanów

PN-82/C-04576/08

Metoda spektrofotometryczna.

mg/l 1,7 1,0  

 

 

  1. Wyniki badań mikrobiologicznych:
Rodzaj oznaczenia

Metoda/Technika badawcza

Kod próbki
ul. Sidorska 2B Warszawska 37
Liczba bakterii grupy coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

Metoda filtracji membranowej

0 0
Liczba Escherichia coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

Metoda filtracji membranowej

0 0
Liczba enterokoków kałowych

PN-EN ISO 7899-2:2004

Metoda filtracji membranowej

0 0
Ogólna liczba

mikroorganizmów w temperaturze 36°C

PN-EN ISO 6222:2004

Metoda płytkowa (posiew wgłębny).

1 0
Ogólna liczba

mikroorganizmów w temperaturze 22°C                                                                      

PN-EN ISO 6222:2004

Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

29 18