OBOWIĄZUJĄCA TARYFA 
Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja “WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej na podstawie Uchwały Nr XXV/16/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 3.02.2017 informuje o przedłużeniu czasu obowiązywania Taryfy Nr 13/IV/2016 na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

TARYFA Nr 13/IV/2016

ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

I. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚCI CEN I STAWEK OPŁAT.

A) za dostawę wody z wodociągów miejskich

Lp. Grupy odbiorców Cena bezpodatku VAT Cena z podatkiem
VAT – 8%*
1 Gospodarstwa domowei cele socjalne:Cena w zł za 1 m3 wody 2,17 2,34
2 Produkcja spożywcza:Cena w zł za 1 m3 wody 2,20 2,38
3 Przemysł i usługi:Cena w zł za 1 m3 wody 2,23 2,41
4 Wszyscy odbiorcy wody:
Opłata abonamentowa w zł na punkt poboru miesięcznie
13,95 15,07
Opłata abonamentowa w zł na punkt poboru kwartalnie 18,85 20,36
Opłata abonamentowa w zł na lokal w budynku wielolokalowym miesięcznie 7,57 8,18

B)za odprowadzanie ścieków komunalnych do kanalizacji miejskiej

Lp. Grupy odbiorców Cena bezpodatku VAT Cena z podatkiem
VAT – 8%*
1 Gospodarstwa domowe:Cena w zł za 1 m3 ścieków 3,91 4,22
2 Pozostali odbiorcy:Cena w zł za 1 m3 ścieków 6,79 7,33
3 Wszyscy odprowadzający ścieki:
Opłata abonamentowa w zł na odbiorcę miesięcznie
19,00 20,52
Opłata abonamentowa w zł na odbiorcę kwartalnie 20,81 22,47

C)  za zrzut ścieków na punkt zlewny 

Lp. Grupy odbiorców Cena bez
podatku VAT
Cena z podatkiem
VAT – 8%*
1 Wszyscy odbiorcy:
Cena w zł za 1 m3 ścieków 25,76 27,82

D)  za odprowadzanie ścieków opadowych
i roztopowych do kanalizacji deszczowej

Lp. Grupy odbiorców Cena bez
podatku VAT
Cena z podatkiem
VAT – 8%*
1 Wszyscy odbiorcy:
Cena w zł za 1 m3 ścieków 5,18 5,59

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT ceny z podatkiem  zostaną przeliczone

II. ZAKRES I CZAS OBOWIĄZYWANIA TARYFY.

1.    Taryfa obejmuje swoim zakresem wszystkich odbiorców korzystających z usług Spółki Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej na podstawie zawartych umów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków komunalnych oraz ścieków opadowych i roztopowych.

2.    Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych są prowadzone na podstawie określonych w niniejszej taryfie cen i stawek oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków komunalnych.

3.    Rozliczenia za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych są prowadzone na podstawie cen z niniejszej taryfy oraz ilości odprowadzonych ścieków opadowych i roztopowych. Ilość odprowadzonych ścieków określa się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. U odbiorców nie posiadających zainstalowanych urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków oblicza się na podstawie określonej w umowie ilości m2 przeliczeniowych odwadnianej powierzchni oraz ilości opadów na terenie miasta Biała Podlaska na 1 m2 ustalonych w oparciu o pomiary Stacji Meteorologicznej w Ciciborze Dużym.

4.    Zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmuje: pobór, uzdatnianie i dostarczenie wody odbiorcom usług.

5.    Zbiorowe odprowadzanie ścieków obejmuje:
–    Zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych: odbiór i przesył ścieków komunalnych za pośrednictwem systemu kanalizacyjnego lub stacji zlewnej ścieków oraz oczyszczenie ścieków do wymogów określonych w pozwoleniu wodno-prawnym.
–    Zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych: ujęcie ścieków opadowych i roztopowych w system kanalizacji deszczowej, przesył urządzeniami kanalizacji deszczowej, podczyszczenie oraz wprowadzenie ścieków do odbiornika.

6.    Opłaty dodatkowe za przekroczenie dopuszczalnych stężeń i stanu ścieków stosowane będą zgodnie z warunkami określonymi w umowach z zastosowaniem cen z punktu B.

7.    Taryfa obowiązuje w przedłużonym terminie od 1 kwietnia 2017 roku  do 31 marca 2018 roku.

Przedłużenie czasu obowiązywania TARYFY Nr 13/IV/2016 zostało zatwierdzone Uchwałą Nr XXV/16/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 3 lutego 2017 roku.