Biała Podlaska 22.01.2013r

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o. ul. Narutowicza 35A
21-500 Biała Podlaska
tel./ 083 / 342-60-71 do 73, fax. / 083 / 342-29-13, bwikwodkan@bwikwodkan.pl
ogłasza przetarg nieograniczony  na dostawę wodomierzy do wody zimnej
w roku 2013.
Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem postępowania dla
procedury przetargowej udzielanej w BWiK ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o.
w Białej Podlaskiej.
Pracownik upoważniony do kontaktów z oferentami – Pan Jan Rybiński
tel. /083/ 342-60-71 d0 73 wew.49 w godz. 8.00 – 14.00.
Zamawiający nie dopuszcza do składania oferty wariantowej i częściowej.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie
zamawiającego pokój 309 w godz. 8.00 – 14.00 /lub  przesłać pocztą /
Warunki udziału w postępowaniu:
1. Złożenie w terminie oferty na druku określonym w SIWZ.
2. Złożenie oświadczenia stosownie do art.18 Regulaminu
3. Złożenie zaświadczeń z ZUS, US, informacji z KRK, oraz o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru
oraz inne dokumenty techniczne dotyczące wodomierzy wyszczególnione
w SIWZ.
4. Wniesienie wadium w wysokości  3000,00 zł.
Termin składania ofert  – 07.02.2013 r.  do godz.10.00
Termin otwarcia ofert   – 07.02.2013 r.  o godz. 10.15
Kryteria oceny ofert:
– cena oferty  – 100%
Termin związania  ofertą  30 dni od dnia terminu złożenia oferty.

SIWZ

 

Bialskie Wodociągi i kanalizacja informuje iż najkozystniejszą ofertę na dostawę wodomierzy złozyła firma VAPRO s.j. z Białegostoku. oferowana cena to 139.445,00 zł netto