O G Ł O S Z E N I E

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o. ul. Narutowicza 35A
21-500 Biała podlaska
tel. / 083/ 342-60-71 do 73, fax. / 083/ 342-29-13
bwikwodkan@bwikwodkan.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę środków utrzymania czystości dla potrzeb Spółki w roku 2015.
Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem postępowania dla procedury przetargowej udzielanej w BWiK ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o.
w Białej Podlaskiej.
Pracownik upoważniony do kontaktów z oferentami – Pan Jan Rybiński
tel. /083/ 324-60-71 do 73 wew. 49 w godz. 8.00 – 14.00.
Zamawiający nie dopuszcza do składania oferty wariantowej i częściowej.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego Sekretariat Spółki lub przesłać Pocztą.
Warunki udziału w postępowaniu :
1. Złożenie w terminie oferty na druku określonym w SIWZ,
2. Złożenie oświadczenia stosownie do art. 18 Regulaminu,
3. Złożenie zaświadczeń z ZUS, US, informacji z KRK, oraz o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru.
4. Wniesienie wadium w wysokości 2.000,00zł.
Termin składania ofert – 19.03.2015 r do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert – 19.03.2015 r. o godz. 11.15
Kryteria oceny ofert :
– cena oferty – 100%
Termin związania ofertą 30 dni od dnia terminu złożenia oferty.

SIWZ