OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35A,
tel. 83 342 60 71,     fax. 83 342 29 13,
e-mail: inwestycje@bwikwodkan.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:  

 „Opracowanie projektu i wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej w ul. Lipowej w Białej Podlaskiej”,

I.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z SIWZ i PFU:

1.1 Projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w ul. Lipowej w Białej Podlaskiej wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę.

1.2. Prac budowlanych:

– sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 160mm – długość ok. 290m

– kanalizacji ściekowej z rur PCV o średnicy 200mm – długość ok. 280m;

1.3 Przekazanie do eksploatacji wybudowanych sieci wraz z kompletem dokumentów odbiorowych,

CPV: 71.32.00.00-7,  45.23.24.10-9,  45.33.00.00-9,  45.23.21.00-3

  1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

    OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzyspełniają warunki dotyczące:
  2.    a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  3. b) posiadania wiedzy i  doświadczenia.

(Doświadczenie dokumentowane poprzez wykaz, referencje, dot. okresu  ostatnich trzech lat przed dniem  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  zrealizowali co najmniej  1 sieci wodociągowej  oraz  1 kilometr kanalizacji ściekowej)

  1. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- udokumentowane oświadczeniem,
  2. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej –  posiadają  przychód co najmniej 500 000   złotych rocznie w każdym roku w okresie ostatnich  3 lat obrotowych, a jeżeli okres       prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Są ubezpieczeni od   odpowiedzialności cywilnej w  zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia  na kwotę  minimum 500 000 złotych.

  1. e) wniosą  wadium,
  2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzynie podlegają  wykluczeniu  z  postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu  podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Wadium w wysokości  5 000 PLN należy wnieść do dnia  16.10.2012r. do godziny 900.
Kryterium oceny ofert:  cena – 100%
Termin składania ofert:  16.10.2012r. do godziny 900
Miejsce składania ofert:  Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o.

  1. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska, pokój nr 200.

Termin otwarcia ofert:  16.10.2012r. ,  godzina 900

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Termin wykonania zamówienia –  15.12.2012r
Termin związania ofertą 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Osoba upoważniona do kontaktów : Andrzej Gogłuska
telefon:  83   342 60 71

e-mail: inwestycje@bwikwodkan.pl
Fax:  83   342 29 13

Specyfikację można odebrać w siedzibie Zamawiającego.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz PFU:

http:// www.bwikwodkan.pl

SIWZ

Plan sytuacyjny
Warunki techniczne
PFU

Ogłoszenie Wyniku Przetargu