OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35A,
tel. 83 342 60 71,     fax. 83 342 29 13,      e-mail: inwestycje@bwikwodkan.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:
BUDOWĘ  KANALIZACJI  ŚCIEKOWEJ W   UL. POWSTAŃCÓW, GROTA ROWECKIEGO
W  BIAŁEJ  PODLASKIEJ.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie  kanalizacji ściekowej w ulicy Powstańców, Grota Roweckiego  z:
–  rur PP dwuściennych SN 8  o średnicy 200mm  – długość  275,9mb ;
–  studni rewizyjnych PVC o średnicy 425/400mm z włazem 40T- szt. 9,
–  studni rewizyjnych żelbetowych o średnicy 1200mm z włazem 40T- szt. 7,
–  przepompowni ścieków z polimerobetonu – 1 szt. wraz z przyłączem energetycznym ( wg PB branża
energetyczna)
2. Po wykonaniu prac budowlanych należy wykonać:
–  teleinspekcję kanału ściekowego  (wydruki + płyta CD),
–  inwentaryzację geodezyjną  – 4 egz.
CPV: 45.00.00.00-7,   45.20.00.00-9,   45.23.11.00-6,   45.23.11.10-9,   45.23.21.30-2.
II. WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy  spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadania wiedzy i  doświadczenia.
(Doświadczenie dokumentowane poprzez wykaz, referencje, dot. okresu  ostatnich trzech
lat przed dniem  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest  krótszy – w tym okresie,  zrealizowali co najmniej  1 kilometr
kanalizacji ściekowej oraz co najmniej 1 przepompownię ścieków o porównywalnych
parametrach.)
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia- udokumentowane oświadczeniem,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej –  posiadają  przychód co najmniej 500 000
złotych rocznie w każdym roku w okresie ostatnich  3 lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Są ubezpieczeni od
odpowiedzialności cywilnej w  zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia  na kwotę  minimum 500 000 złotych.
e) wniosą  wadium,
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy  nie podlegają  wykluczeniu
z  postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.
Wadium w wysokości  5 000 PLN należy wnieść do dnia  02.04.2012r. do godziny 900.
Kryterium oceny ofert:  cena – 100%
Termin składania ofert:  02.04.2012r. do godziny 900
Miejsce składania ofert:  Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska, pokój nr 200.
Termin otwarcia ofert:  02.04.2012r. ,  godzina 900
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Termin wykonania zamówienia –  31.05.2012r
Termin związania ofertą 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Osoba upoważniona do kontaktów : Andrzej Gogłuska       telefon:  83   342 60 71
e-mail: inwestycje@bwikwodkan.pl                                          Fax:  83   342 29 13
Specyfikację można odebrać w siedzibie Zamawiającego.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http:// www.bwikwodkan.pl

4 rysunki KS
SPECYFIKACJA ks oś. Powstańców
SST-KS-Powstańcow-Roweckiego
1 projekt budowlany KS
Przedmiar KS
SST opis
PB opis
Przedmiar
BIOZ
rys.1
rys.2
rys.3
str.10
str.11
str.12

 

Wynik przetargu

Biała Podlaska  03.04.2012r.

 

TI-31/BP/2012

 

ZAWIADOMIENIE 

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY/ 

 

Na podstawie art. 79 ust.1 – Regulaminu postępowania dla procedury przetargowej udzielania zamówienia  w Bialskich Wodociągach i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o.

w Białej Podlaskiej niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35A,

postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie

„Budowa kanału ściekowego w ul. Powstańców , Grota Roweckiego
w Białej
 Podlaskiej”,

wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr  3  złożoną przez Wykonawcę:

IBF Budownictwo Sp. z o.o. , 21-500 Biała Podlaskaul. Sidorska 83

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę- 145608,38 zł brutto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – cena – 3,0 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów 3,0 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą oferty:

Oferta nr 1 Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Zenon Śledź , 21-500 Biała Podlaska, ul. Długa nr 56A,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – cena – 2,586 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 2,586 pkt.

Oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDOMEX” Sp. z o.o., 21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 156.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – cena – 2,307 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 2,307 pkt.

 

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 81 – Regulaminu postępowania dla procedury przetargowej udzielania zamówienia  w Bialskich Wodociągach i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, w przypadku niezłożenia protestu, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia w terminie  7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

Otrzymują:

 1. IBF Budownictwo Sp. z o.o. ,
  ul. Sidorska 83,
  21-500 Biała Podlaska,
 2. Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Zenon Śledź ,
  ul. Długa nr 56A ,

21-500 Biała Podlaska,

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDOMEX” Sp. z o.o.,
  ul. Brzeska 156,

21-500 Biała Podlaska,

4.  a/a