Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja ,,WOD-KAN” w Białej Podlaskiej informuje o przedłużeniu czasu obowiązywania taryfy Nr 13 /IV/2016 za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do 12 czerwca 2018 r. lub do czasu ogłoszenia nowej taryfy zatwierdzonej przez Organ Regulacyjny Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw / Dz. U. 2017 poz. 2180/ art. 9.1. ,,Taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”.