Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej

ul. Narutowicza 35 A, tel. 83 342 60 71, fax. 83 342 29 13,

Ogłasza przetarg dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę gazu płynnego propan w ilości ok. 105 000 litrów na potrzeby grzewcze Zakładu Oczyszczania Ścieków ul. Brzegowa 4 w Białej Podlaskie i Zakładu Zagospodarowania Odpadów ul. Ekologiczna 1 w Białej Podlaskiej”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do siwz –  wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 do siwz –  wzór formularza cenowego

Załącznik nr 3,3a do siwz –  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4,4a do siwz –  oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 5 do siwz –  przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do siwz –  wzór umowy

Załącznik nr 7 do siwz –  zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

Załącznik nr 8 do siwz –   oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia 

Załącznik nr 9 do siwz –  zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 10 do siwz –  oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego

 WYNIK PRZETARGU