Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej realizują projekt pt:
” Budowa i modernizacja systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta Biała Podlaska”.

Całkowity przewidywany koszt projektu oszacowano  na kwotę :  33 568 673 zł.

Kwota  22 334 637 zł. będzie dofinansowana z Unii Europejskiej z  Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju   Regionalnego.

Udział środków własnych Spółki  BWiK „WOD-KAN” w w/w projekcie wyniesie   9 234 000 zł. a udział środków Gminy Miasta Biała Podlaska  wyniesie 2 000 000 zł.

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r. – Spółka podjęła działania zmierzające do otrzymania środków na dofinansowanie w/w programu. Działania te zaowocowały podpisaną w dniu 29.12.2004 r. umową pomiędzy Wojewodą Lubelskim a BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o. na otrzymanie środków pomocowych z Unii  Europejskiej na dofinansowanie przedstawionego programu w ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Projekt kompleksowo rozwiązują problemy gospodarki wodno – ściekowej w mieście Biała Podlaska dostosowując stan i funkcjonowanie infrastruktury komunalnej miasta do wymogów prawa polskiego i Unii Europejskiej. Eliminuje ewidentne zapóźnienia w dostępności mieszkańców do podstawowej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Obecnie dostępność mieszkańców miasta Biała Podlaska do usług WOD-KAN na tle miast woj. Lubelskiego jest  szczególnie niekorzystna. Procentowy udział mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej wynosi około 82 % i jest o 12 % niższy niż średnia dla miast w województwie i ponad 16 % niższy niż w Chełmie i Lublinie. Niższy standard cywilizacyjny znajduje swe odzwierciedlenie w stanie wyposażenia mieszkań w instalacje sanitarne. Prawie 10 % zamieszkałych lokali nie jest wyposażona w łazienkę, a odsetek mieszkań z których ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej wynosi zaledwie 79 % i jest zdecydowanie niższy niż w innych porównywalnych    miastach.

Poprzez realizację projektu odsetek mieszkańców miasta korzystających z miejskiej sieci  wodociągowej winien wzrosnąć o ponad 10 %, a odsetek mieszkańców miasta odprowadzających   ścieki do ogólnomiejskiego systemu kanalizacyjnego o około 11%, co potwierdza zbieżność inwestycji z celami ramowej Dyrektywy Wodnej zakładającej m.in. ochronę przed dalszą degradacją wód powierzchniowych i gruntowych.

Realizacja projektu przyczyni się również do osiągnięcia standardów wymaganych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG z 1991 roku dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych jak również w Dyrektywie Unii Europejskiej Nr 98/83EEC o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.