O Zakładzie            Dane o ściekach         Galeria      Kontakt

W roku 2015 średni strumień dopływających do oczyszczalni ścieków wynosił

Qd śr = 8965 m3/dobę

Ilość ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi

Qd śr = 19,84 m3/dobę.

Średnie parametry ścieków dopływających oraz oczyszczonych odprowadzonych do rzeki Krzny w 2014 roku

Wskaźnik Osiągane wartości średnie Wartość dopuszczalna na

wylocie

wlot wylot redukcja
mg/dm3 mg/dm3 % mg/dm3
 BZT5 566,25 5,63 99 % < 15
ChZT 1079,71 41,91 96 % < 125
Zawiesina og

.

425,96 10,63 98 % < 35
Azot og. 885,18 14,52 83 % < 15
Fosfor og. 10,48 0,34 97 % < 2

W wyniku procesu oczyszczania ścieków i przeróbki osadów powstają następujące odpady:

* Skratki kod 19 08 01
* Zawartość piaskowników kod 19 08 02
* Ustabilizowane komunalne osady ściekowe kod 19 08 05

Odpady zagospodarowane są w następujący sposób:

Lp. Rodzaj odpadu Sposób zagospodarowania
1 Skratki Zakład Zagospodarowania Odpadów 

Komunalnych

2 Piasek Zakład Zagospodarowania Odpadów 

Komunalnych

3 Osady –     zagospodarowanie rolnicze

Ostatnia inwestycja proekologiczna.
Modernizacja na oczyszczalni systemu napowietrzania ścieków w bioreaktorze prowadzona bez wyłączania bioreaktora z ruchu.