Podstawy prawne

Podstawowym aktem prawnym regulującym od 2001 roku problematykę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  odprowadzania ścieków,  jest ustawa z dnia 7 lipca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm. – tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 123 poz. 858 zwana dalej ustawą o zzwwizoś..

Zgodnie z art. 2 pkt 8 lit. c) ustawy , pod pojęciem „ ścieki” rozumie się także :

„ wody opadowe  lub roztopowe, ujęte  w otwarte  lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni , w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów”.

W dniu 16 sierpnia 2006 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Budownictwa  z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wniosku

o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  ( Dz. U. Nr 127 , poz. 886). Tym rozporządzeniem   Minister Budownictwa zobowiązał eksploatujących kanalizację deszczową rozdzielczą  do wprowadzenia obowiązkowej grupy taryfowej na wprowadzanie i oczyszczanie ścieków opadowych i roztopowych.

Zgodnie z rozporządzeniem taryfa może zawierać cenę za jednostkę miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni , z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową , uwzględniającą rodzaj i sposób zagospodarowania powierzchni.

 

Zasady świadczenia usług

Podstawowym elementem regulującym odprowadzanie ścieków  opadowych i roztopowych jest umowa.

Zgodnie z  Art. 6 ustawy o zzwwizoś , przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane  do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków  z osobą  , której nieruchomość  została przyłączona do sieci i która wystąpiła   z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy. Z wnioskiem o zawarcie umowy powinna wystąpić osoba fizyczna lub prawna , której nieruchomość jest podłączona przyłączem do sieci kanalizacji deszczowej. Wzór  wniosku  o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych można pobrać w Biurze Obsługi Klienta pok.104 ,105  lub na stronie internetowej www.bwikwodkan.pl.

 

Podłączenie do sieci kanalizacji deszczowej

Realizację budowy przyłączy do sieci  zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości (Art. 15.2. ustawy o zzwwizoś)

W celu realizacji przyłącza należy wystąpić do BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie warunków podłączenia .Do wniosku można załączyć kserokopię aktualnej mapy geodezyjnej do celów projektowych jeśli jest w posiadaniu wnioskodawcy. Brak mapy nie wstrzymuje wydania warunków.

Druk wniosku oraz Regulamin świadczenia usług można pobrać w Biurze Obsługi Klienta pok. 104, 105 lub na stronie internetowej  www.bwikwodkan.pl

Przyjmowanie  wniosków odbywa się w sekretariacie BWiK „WOD-KAN”  pok. 200

Podmiot przyłączany zobowiązuje się do wykonania dokumentacji budowlanej zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi. W oparciu o zatwierdzoną dokumentację podmiot przyłączany zleca (na własny koszt) wykonanie przyłączy firmie lub osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane i przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Po zrealizowaniu przyłącza, w trakcie odbioru końcowego dokonywanego przez BWiK “WOD-KAN” Sp. z o.o. podpisywana jest umowa  o odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych.

Wzory umów o świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz  aktualna TARYFA Nr 11/IV/2013 znajdują się na stronie internetowej  www.bwikwodkan.pl.  w pozycjach  Obsługa  Klienta i Cenniki.

Skutki bezumownego korzystania z usług

Art. 28   ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  brzmi : „ Kto bez uprzedniego zawarcia umowy  o, której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy , wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych , podlega karze  ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.” Przestępstwa
z ust. 4 i 4a  mają charakter powszechny, ich sprawcą  może być każda osoba, która odprowadza  ścieki bez  uprzedniego zawarcia umowy, czy też   odprowadza ścieki bytowe   i przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania ścieków opadowych a także wprowadza ścieki opadowe i wody drenażowe do kanalizacji sanitarnej. Ponieważ czyny te  zostały zakwalifikowane przez ustawodawcę  jako występki ( ze względu na rodzaj zastrzeżonej sankcji karnej ) to zgodnie z art.18 kodeksu karnego  na podstawie omawianych przepisów  odpowiedzialność karną  ponosi także pomocnik czy podżegacz  , w granicach odpowiedzialności przewidzianej za to sprawstwo. Karalne jest również  usiłowanie  popełnienia   wyżej wymienionych czynów.  Ponadto w razie skazania  za wykroczenie lub przestępstwo o których mowa w ust. 4 sąd może orzec nawiązkę  na rzecz przedsiębiorstwa  wodociągowo-kanalizacyjnego , w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc , w którym nastąpiło bezumowne wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

ZAŁĄCZNIKI:
1) ZASADY PRZELICZANIA POWIERZCHNI 
2) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
3) WZÓR UMOWY
4) ZAŁĄCZNIK DO UMOWY