O G Ł O S Z E N I E

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o. ul. Narutowicza 35A21-500 Biała Podlaska
tel./ 083 / 342-60-71 do 73, fax. / 083 / 342-29-13, bwikwodkan@bwikwodkan.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wodomierzy do wody zimnej
w roku 2015.

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem postępowania dla procedury przetargowej udzielanej w BWiK ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o.
w Białej Podlaskiej.
Pracownik upoważniony do kontaktów z oferentami – Pan Jan Rybiński
tel. /083/ 342-60-71 d0 73 wew.49 w godz. 8.00 – 14.00.
Zamawiający nie dopuszcza do składania oferty wariantowej i częściowej.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie
zamawiającego pokój 309 w godz. 8.00 – 14.00 /lub przesłać pocztą /
Warunki udziału w postępowaniu:
1. Złożenie w terminie oferty na druku określonym w SIWZ.
2. Złożenie oświadczenia stosownie do art.18 Regulaminu
3. Złożenie zaświadczeń z ZUS, US, informacji z KRK, oraz o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru oraz inne dokumenty techniczne dotyczące wodomierzy wyszczególnione
w SIWZ.
4. Wniesienie wadium w wysokości 3000,00 zł.
Termin składania ofert – 27.01.2015 r. do godz.11.00
Termin otwarcia ofert – 27.01.2015 r. o godz. 11.15
Kryteria oceny ofert:
– cena oferty – 100%
Termin związania ofertą 45 dni od dnia terminu złożenia oferty.

Biała Podlaska dn.08.01.2015r.

SIWZ

Wynik przetargu
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY