Bialskie Wodociągi i Kanalizacja ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o. ul. Narutowicza 35A
21-500 Biała Podlaska
tel./ 083 / 342-60-71 do 73, fax. / 083 / 342-29-13, sekretariat@bwikwodkan.pl
ogłasza przetarg nieograniczony  na dostawę odzieży i obuwia roboczego
w roku 2016.

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem postępowania dla
procedury przetargowej udzielanej w BWiK ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o.
w Białej Podlaskiej.

Pracownik upoważniony do kontaktów z oferentami – Pan Jan Rybiński
tel. /083/ 342-60-71 d0 73 wew.49 w godz. 8.00 – 14.00.

Zamawiający nie dopuszcza do składania oferty wariantowej i częściowej.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie
zamawiającego pokój 309 w godz. 8.00 – 14.00 /lub  przesłać pocztą /

Warunki udziału w postępowaniu:
1. Złożenie w terminie oferty na druku określonym w SIWZ.
2. Złożenie oświadczenia stosownie do art.18 Regulaminu
3. Złożenie zaświadczeń z ZUS, US,  oraz o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru
oraz inne dokumenty  dotyczące przedmiotu zamówienia wyszczególnione
w SIWZ.
4. Wniesienie wadium w wysokości  2000,00 zł.

Termin składania ofert  –  15.03.2016r.  do godz.11.00
Termin otwarcia ofert  –  15.03.2015r.  o godz. 11.15
Kryteria oceny ofert:
– cena   –    70%
– jakość –   30%
Termin związania  ofertą  30 dni od dnia terminu złożenia oferty.Biała Podlaska dn. 03.03.2016r.

SIWZ

WYBÓR OFERTY