O G Ł O S Z E N I E

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o. ul. Narutowicza 35A
21-500 Biała Podlaska
tel./ 083 / 342-60-71 do 73, fax. / 083 / 342-29-13, sekretariat@bwikwodkan.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odzieży i obuwia roboczego
w roku 2015.
Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem postępowania dla
procedury przetargowej udzielanej w BWiK ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o.
w Białej Podlaskiej.
Pracownik upoważniony do kontaktów z oferentami – Pan Jan Rybiński
tel. /083/ 342-60-71 d0 73 wew.49 w godz. 8.00 – 14.00.
Zamawiający nie dopuszcza do składania oferty wariantowej i częściowej.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie
zamawiającego pokój 309 w godz. 8.00 – 14.00 /lub przesłać pocztą /
Warunki udziału w postępowaniu:
1. Złożenie w terminie oferty na druku określonym w SIWZ.
2. Złożenie oświadczenia stosownie do art.18 Regulaminu
3. Złożenie zaświadczeń z ZUS, US, oraz o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru
oraz inne dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia wyszczególnione
w SIWZ.
4. Wniesienie wadium w wysokości 1000,00 zł.
Termin składania ofert – 25.03.2015r. do godz.11.00
Termin otwarcia ofert – 25.03.2015r. o godz. 11.15
Kryteria oceny ofert:
– cena – 70%
– jakość – 30%
Termin związania ofertą 30 dni od dnia terminu złożenia oferty.

SIWZ

Pytania i odpowiedzi