OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35A,  tel. 83 342 60 71,fax. 83 342 29 13,   e-mail: inwestycje@bwikwodkan.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:
BUDOWĘ SEPARATORA NA KANALE DESZCZOWYM WUL. BRZEGOWEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ.
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:
A. Dostawę i montaż separatora (zbiornik wykonany ze stali zabezpieczony wysokiej jakości powłokami antykorozyjnymi) substancji ropopochodnych o przepustowości 30l/s
z osadnikiem z filtrem koalescencyjnym, z automatycznym zamknięciem na odpływie. Separator gwarantujący  zrzut ścieków deszczowych i opadowych – poniżej 100 mg/l zawartości zawiesin i 5 mg/l substancji ropopochodnych.
B. Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur stal. izolowanych dwustronnie dn. 300mm o długości 15m.
C. Wykonanie studni rewizyjnej:
–  żelbet. 1500mm szt. 1 z płytą żelbetową
–  żelbet. 1000mm szt 1 z płytą żelbetową
Po zakończeniu montażu separatora należy przeprowadzić  rozruch zamontowanych urządzeń.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych typów separatorów  zintegrowanych z osadnikiem
o parametrach  nie gorszych niż wyżej wymienione
CPV: 45.00.00.00-7,   45.20.00.00-9,  45.23.21.30-2,  45.23.24.54-9.
II. WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy  spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadania wiedzy i  doświadczenia.
(Doświadczenie dokumentowane poprzez wykaz, referencje, dot. okresu  ostatnich pięciu lat przed dniem  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli         okres prowadzenia działalności jest  krótszy – w tym okresie,  zrealizowali co najmniej
montaż 2 separatorów substancji ropopochodnych o przepływie co najmniej 10 l/s )
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej –  posiadają  przychód co najmniej 500 000
złotych rocznie w każdym roku w okresie ostatnich  3 lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Są ubezpieczeni od   odpowiedzialności cywilnej w  zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem  zamówienia  na kwotę  minimum 500 000 złotych.
e) wniosą  wadium,
f) załączą parafowany wzór umowy.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy  nie podlegają  wykluczeniu z  postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.
Wadium w wysokości  2 000 PLN należy wnieść do dnia  11.06.2012r. do godziny 900.
Kryterium oceny ofert:  cena – 100%
Termin składania ofert:  11.06.2012r. do godziny 900
Miejsce składania ofert:  Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska, pokój nr 200.
Termin otwarcia ofert:  11.06.2012r. ,  godzina 900
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Termin wykonania zamówienia –  20.08.2012r
Termin związania ofertą 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Osoba upoważniona do kontaktów : Andrzej Gogłuska       telefon:  83   342 60 71
e-mail: inwestycje@bwikwodkan.pl                                          Fax:  83   342 29 13
Specyfikację można odebrać w siedzibie Zamawiającego.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http:// www.bwikwodkan.pl


Projekt Budowlany
SIWZ
Profil podłużny.dwg
Separator.dwg
SR 1500.dwg
Wylot do rowu.dwg
Scan1

Przedmiar robót
– Scan 1
– Scan 2
– Scan 3

Wybór oferty