Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej
ul. Narutowicza 35A,       tel. 0-83  342 60 71, fax. 0-83  342 29 13,
e-mail sekretariat@bwikwodkan.pl,   ogłasza przetarg  nieograniczony na :
„Zakup i dostawę środków  chemicznych wspomagających proces odwodnienia osadów i
zagęszczenia  osadów na potrzeby  oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej”.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków chemicznych  wspomagających proces odwodnienia osadów i zagęszczenia osadów na potrzeby oczyszczalni ścieków przy ul.Brzegowej 4   w Białej Podlaskiej.
1.1.PAKIET NR 1
Warunki dostawy, jakość i kryterium oceny środka wspomagającego proces odwodnienia zgodnie z szczegółową specyfikacją techniczną.
Zamawiający zastrzega prawo żądania od wykonawcy przeprowadzenia badań technologicznych w skali technicznej na istniejących urządzeniach.
1.2. PAKIET NR 2
Warunki dostawy, jakość i kryterium oceny środka wspomagającego proces zagęszczenia zgodnie z szczegółową specyfikacją techniczną.
Zamawiający zastrzega prawo żądania od wykonawcy przeprowadzenia badań technologicznych w skali technicznej na istniejących urządzeniach.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień
–    CPV 2400.00.00-4,
II WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:
a) posiadać  uprawnienia   do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia , jeżeli przepisy   prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b) wykażą się odpowiednim doświadczeniem tj. w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, sprzedali co najmniej 6000 kg środka wspomagającego proces odwodnienia osadów oraz co najmniej 12000 kg środka wspomagającego proces zagęszczania osadów.
c) znajdować się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie
niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 300 000 PLN   (trzysta tysięcy złotych).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy  nie podlegają  wykluczeniu
z  postępowania o udzielenie zamówienia.
3.Wykonawca wniesie wadium  PAKIET nr1 w wysokości  1.000,00zł. ( słownie:   jeden tysiąc złotych)
4.Wykonawca wniesie wadium  PAKIET nr2 w wysokości  1.000,00zł. ( słownie:   jeden tysiąc złotych)
5.Wadium należy wnieść w terminie do dnia  28.11.2013r do godz. 1100.
6.Przy wyborze oferty zamawiający będzie się  kierował następującym kryterium:
–  cena 100%
7.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie  zamawiającego ul. Narutowicza 35A w  Białej
Podlaskiej, pok. nr  201  w dniu 28.11. 2013r o godz. 11.05
8. Wymagane terminy zamówienia :
2.1. PAKIET NR 1
– dostawa od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.
2.2. PAKIET NR 2
–    dostawa od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.
9. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.
10.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11.Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
12.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
13.Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres  90 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
–          Andrzej Kiela            tel. 83    342 60 74, 607 101 805

Specyfikację można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub pobrać ze strony internetowej ; http:www.bwikwodkan.pl

SIWZ

Wybór oferty