Kanalizacja Sanitarna           Kanalizacja Deszczowa                 Działalność

Miejski system kanalizacyjny miasta Biała Podlaska jest systemem rozdzielczym, tzn. , istnieje :
1.-system kanalizacji ścieków komunalnych-bytowo-gospodarczych (kanalizacja sanitarna)
2- system kanalizacji ścieków opadowych i roztopowych (kanalizacja deszczowa).
Podstawową zasadą eksploatacji  sieci kanalizacyjnych jest utrzymanie ciągłego odbioru ścieków komunalnych i opadowych poprzez sieć do odbiornika.
Odbiornikiem ścieków komunalnych jest miejska oczyszczalnia , zlokalizowana przy ul. Brzegowej, natomiast ścieków opadowych i roztopowych  głównym odbiornikiem jest rzeka Krzna  do której odprowadzane są wody opadowe bezpośrednio, bądź  pośrednio przez rowy melioracyjne – poprzez 12 wylotów.
Aby spełnić główną zasadę eksploatacji  do  podstawowych obowiązków Zakładu Sieci należy:
– utrzymywać przewody kanalizacyjne , uzbrojenia i urządzenia w pełnej sprawności, prowadząc systematyczną  konserwację sieci;
– natychmiastowo i na bieżąco usuwać na sieci zatory i zapchania ;
– jak najszybciej usuwać uszkodzenia zdarzające się w różnych okresach
– ustalać które kanały wymagają remontów kapitalnych lub wymiany i renowacji ze względu na nieodpowiedni stan techniczny