INFORMACJA O PROJEKCIE

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej” o nr : POIS.02.03.00-00-0077/17.

Umowa o dofinansowanie projektu

W dniu 06 marca 2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 ; Działanie 2.3 “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II “Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” na realizację projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej” nr Projektu : POIS.02.03.00-00-0077/17.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej był reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kazimierza Kujdę, ze strony Bialskich Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej umowę podpisał Mirosław Kapłan – Prezes Zarządu Spółki.

Wartość Projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi ok. 85 mln zł (netto ok. 69,5 mln zł + VAT 15,5 mln zł)

Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi  ok. 43 mln zł.

Cele Projektu

Głównym celem projektu jest „ Zapewnienie odbierania i ulepszonego oczyszczania 100% ładunku zanieczyszczeń pochodzących z aglomeracji Biała Podlaska w zakresie redukcji biogenów dla zapewnienia zgodności systemu z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych dla ochrony jednolitej części wód, a także uzyskanie wysokiej adaptacyjności systemu na zmiany klimatu”.

Cele cząstkowe to:

  • Zapewnienie jakości ścieków oczyszczonych określonej dla oczyszczalni o RLM > 100 000,

  • Wzrost trwałości i niezawodności obiektów istniejących,

  • Ograniczenie zużycia energii,

  • Zapewnienie optymalnego zarządzania infrastrukturą, w tym zapobieganie awariom i ograniczenie strat wody .

Planowany zakres rzeczowy projektu

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

1. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z wyposażeniem oczyszczalni w instalację do odzysku biogazu zlokalizowanej przy ul. Brzegowej.

2. Przebudowa i modernizacja centralnej przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza,

3. Zakup urządzeń i sprzętu do eksploatacji systemu obniżającego jego awaryjność i straty wody oraz usprawniającego gospodarkę osadową oczyszczalni

4 Budowa zintegrowanego systemu GIS (ang. Geographic Information System) do zarządzania sieciami z uwzględnieniem adaptacyjności do zmian klimatu (system plus punkty pomiarowe i monitoring)

W ramach projektu Spółka będzie ponosiła koszty na promocję i Zarządzanie projektem.

Planowany termin realizacji projektu : I kwartał 2018 r. – II kwartał 2022 r.

Planowane efekty

Efektem projektu będzie zmodernizowanie oczyszczalni ścieków komunalnych w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych oraz wybudowanie instalacji do wytwarzania i wykorzystania biogazu.

Realizacja projektu przyczyni się do dalszego wzrostu atrakcyjności obszaru miasta zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych inwestorów planujących rozpoczęcie działalności w Białej Podlaskiej.

KONTAKT

Pełnomocnik ds. Projektu: Janusz Bystrzyński tel. 83 3426071 wew. 124

e-mail:j.bystrzynski@bwikwodkan.pl

Zca Pełnomocnika ds. Projektu : Halina Ustjanowska tel. 83 3426071 wew. 148

e-mail: h.ustjanowska@bwikwodkan.pl

Kierownik Zakładu Oczyszczalni Ścieków: Andrzej Kiela tel. 83 3426074

e-mail: a.kiela@bwikwodkan.pl

Zgłaszanie nieprawidłowości:

Spółka „BWiK „WOD-KAN” Sp z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego miedzy innymi poprzez: elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

lub: naduzycia.POIS@mr.gov.pl