Podstawowe parametry wody przeznaczonej do spożycia, podawanej do sieci wodociągowej, w 2019 roku na podstawie badań laboratoryjnych przedstawiają się następująco:

Wskaźniki fizykochemiczne:
L.p. Badany wskaźnik Jednostka Dopuszczalna wartość parametryczna* Wynik badań
1. Mętność NTU Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0. 0,12 – 0,90
2. Barwa [mgPt/l] akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian akceptowalna
(5)
3. Odczyn [pH] 6,5-9,5 7,4 – 7,6
4. Jon amonowy(NH4+) [mg/l] 0,50 poniżej 0,16 – 0,17
5. Azotyny (NO2) [mg/l] 0,50 poniżej 0,016-0,026
6. Azotany (NO3-) [mg/l] 50 poniżej 0,47 – 1,65
7. Żelazo [µg/l] 200 poniżej 40-182
8. Mangan [µg/l] 50 poniżej 40 – 44
9. Przewodność [µS/cml] 2500 338- 536

* Dopuszczalny zakres wartości według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 roku Dz.U. 2017 Nr 0 poz. 2294.

Powyższe parametry jakości wody pitnej nie dotyczą sytuacji awaryjnych i interwencyjnych.

Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych.

Średnie roczne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych wprowadzanych do odbiornika- Rzeka Krzna w  roku 2019 na podstawie badań laboratoryjnych:

L.p. Oznaczony parametr Jednostka miary Maksymalne dopuszczalne stężenie** Średnia wartość wskaźnika
1. BZT5 [mgO2/l] 15 4,53
2. ChZT [mgO2/l] 125 47,79
3. Zawiesina ogólna [mg/l] 35 10,13
4. Azot ogólny [mgN/L] 15 16,01
5. Fosfor ogólny [mgP/L] 2 1,13

**Dopuszczalne stężenia wskaźników zanieczyszczeń określa decyzja Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 21 lipca 2016 roku