Deklaracja dostępności strony internetowej BWiK „Wod-kan” Sp. z o.o.

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja “WOD-KAN” Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.bwikwodkan.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-06-12

 Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– nie wszystkie obrazy (zdjęcia) posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu.

– dokumenty, które są dostępne w formacie pdf, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

2021-05-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 Ułatwienia na stronie  https://www.bwikwodkan.pl

Strona internetowa https://www.bwikwodkan.pl jest zgodna z poziomem AA Wytycznych Dotyczących Dostępności Treści Internetowych (WCAG) 2.1.

Strona obsługiwana jest przez standardowe przeglądarki, w tym:

 • Google Chrome,
 • Mozilla Firefox,
 • Microsoft Edge,
 • Opera

Strona https://www.bwikwodkan.pl udostępnia dwie niezależne funkcjonalności:

 • Widżet dostępności witryny UserWay obsługiwany przez dedykowaną usługę dostępności. Oprogramowanie poprawić zgodność z Wytycznymi Dotyczącymi Dostępności Treści Internetowych (WCAG 2.1).
 • Funkcję zawsze widocznego dostępu do najważniejszych treści strony, tj. do menu nawigacyjnego, treści głównej oraz do sekcji danych kontaktowych.

Włączanie widżetu ułatwień dostępu UserWay

Widżet dostępności witryny UserWay można włączyć, klikając ikonę menu dostępności wyświetlaną w rogu strony lub bezpośrednio po załadowaniu się strony naciskając i przytrzymując na klawiaturze klawisz Tab. Dla osób korzystających z nawigacji za pomocą klawiatury powinien to być pierwszy wybrany element.

Gdy menu pojawi się na ekranie, pozwoli na następujące funkcje (wariant menu jest zależny od tego czy użyto myszki czy klawisza Tab):

Menu uproszczone dostępne po naciśnięciu klawisza Tab pozwala na następujące funkcje:

 • Przejście do pełnej treści strony internetowej,
 • Szybkie włączenie najważniejszych funkcji dla osób niedowidzących,
 • Włączenie pełnego menu wszystkich funkcji widżetu UserWay.

Menu pełne dostępne po kliknięciu ikony menu dostępności (lub po wybraniu funkcji pełnego menu w menu uproszczonym) pozwala na następujące funkcje:

 • włączenie nawigacji klawiaturą,
 • włączenie funkcji kontrastu i widoczności elementów strony (4 warianty),
 • włączenie funkcji podświetlania linków na stronie,
 • włączenie funkcji zwiększającej teksty na stronie (4 wielkości czcionki),
 • włączenie funkcji zwiększającej odstępy między literami (3 wartości),
 • włączenie funkcji zatrzymującej animacje na stronie,
 • włączenie funkcji zmieniającej czcionkę na bardziej czytelną,
 • włączenie funkcji zwiększającej kursor myszki oraz linijkę ułatwiającą czytanie (2 warianty).
 • włączenie funkcji zwiększającej odstępy między wierszami tekstu (3 warianty)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu prosimy o kontakt:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Rafał Kozłowski

E-mail: r.kozlowski@bwikwodkan.pl

Telefon: 885-886-016

Opis procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezes Zarządu – Beata Jasińska

 • Adres: ul. Narutowicza 35A 21-500 Biała Podlaska
  • E-mail: b.jasinska@bwikwodkan.pl
  • Telefon: (83) 342-60-71 wew. 142
  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Dostępność architektoniczna

 • W budynku głównym (ul. Narutowicza 35A) są dostępne 3 wejścia. Od strony kasy należy pokonać 3 stopnie oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Po przeciwległej stronie budynku znajduje się wejście z 5-stopniowymi schodami oraz drzwi otwierane ręcznie. Od strony warsztatu jest wejście pozbawione schodów (ułatwiona dostępność dla wózków), z drzwiami otwieranymi ręcznie. Przy pozostałych wejściach brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 • Budynek jest dwupiętrowy. Biuro Obsługi Klienta znajduje się na parterze budynku, pierwsze piętro zajmuje część biurowa, drugie piętro – laboratorium i BHP. W pomieszczeniach należących do BWiK Wod-Kan brak jest windy, na każde piętro należy wejść po schodach. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych itp.
 • Na terenie placówki znajduje się parking.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.