Podstawowe parametry wody przeznaczonej do spożycia, podawanej do sieci wodociągowej, w 2018 roku na podstawie badań laboratoryjnych przedstawiają się następująco:

Wskaźniki fizykochemiczne:
L.p. Badany wskaźnik Jednostka Dopuszczalna wartość parametryczna* Wynik badań
1. Mętność NTU Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0. 0,12 – 0,98
2. Barwa [mgPt/l] akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian akceptowalna
(5)
3. Odczyn [pH] 6,5-9,5 7,4 – 7,7
4. Jon amonowy(NH4+) [mg/l] 0,50 poniżej 0,16 – 0,19
5. Azotyny (NO2) [mg/l] 0,50 poniżej 0,016-0,023
6. Azotany (NO3-) [mg/l] 50 poniżej 0,75 – 1,67
7. Żelazo [µg/l] 200 poniżej 40-186
8. Mangan [µg/l] 50 poniżej 40 – 43
9. Przewodność [µS/cml] 2500 411 – 518
Badania bakteriologiczne:
L.p. Parametr Dopuszczalne zakresy wartości* Jakość badanej wody
1. Bakterie grupy coli w jtk/100ml 0 0
1. Escherichia coli w jtk/100ml 0 0
2. Enterokoki kałowe w jtk/100ml 0 0

* Dopuszczalny zakres wartości według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 roku Dz.U. 2017 Nr 0 poz. 2294.

Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez Bialskie Wodociągi jest systematycznie badana przez Laboratorium Zakładowe. Kontrolą objęty jest całokształt procesu technologicznego wody począwszy od wód ujmowanych głębinowych, poprzez proces uzdatniania, wodę podawaną do sieci i wodę w sieci wodociągowej z punktów zapewniających reprezentatywność dla całego eksploatowanego systemu wodociągowego.

Wody ujmowane głębinowe to wody o średniej twardości z przewagą twardości węglanowej, charakteryzujące się pierwotną czystością mikrobiologiczną oraz stałym i naturalnym składem chemicznym.

Jakość tych wód, poza nieco podwyższoną zawartością związków żelaza i manganu, odpowiada normom dla wód pitnych. Proces uzdatniania tych wód sprowadza się przede wszystkim do usuwania związków żelaza i manganu poprzez natlenianie, przefiltrowanie i zatrzymanie osadów na filtrach ciśnieniowych.

Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych.

Średnie roczne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych wprowadzanych do odbiornika- Rzeka Krzna w  roku 2018 na podstawie badań laboratoryjnych:

L.p. Oznaczony parametr Jednostka miary Maksymalne dopuszczalne stężenie** Średnia wartość wskaźnika
1. BZT5 [mgO2/l] 15 6,71
2. ChZT [mgO2/l] 125 47,61
3. Zawiesina ogólna [mg/l] 35 13,47
4. Azot ogólny [mgN/L] 15 17,10
5. Fosfor ogólny [mgP/L] 2 0,91

**Dopuszczalne stężenia wskaźników zanieczyszczeń określa decyzja Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 21 lipca 2016 roku

Nadzór analityczny nad prowadzonymi procesami utylizacji ścieków sprawowany przez Laboratorium Zakładowe dotyczy ścieków dopływających bezpośrednio do oczyszczalni, ścieków dowożonych do punktu zlewnego, ścieków po urządzeniach podczyszczających oraz ścieków odprowadzanych do odbiornika ( – Rzeka Krzna).