Podstawowe parametry wody przeznaczonej do spożycia, podawanej do sieci wodociągowej, w 2017 roku na podstawie badań laboratoryjnych przedstawiają się następująco:

Wskaźniki fizykochemiczne:
L.p. Oznaczony parametr Jednostka miary Dopuszczalne zakresy wartości* Jakość badanej wody
1. Mętność NTU 1 0,15 – 0,79
2. Barwa [mgPt/l] akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian akceptowalna
(5)
3. Odczyn [pH] 6,5-9,5 7,4 – 7,6
4. Amonowy jon(NH4+) [mg/l] 0,50 poniżej 0,161 – 0,34
5. Azotyny (NO2) [mg/l] 0,50 poniżej 0,016-0,029
6. Azotany (NO3-) [mg/l] 50 poniżej 0,44 – 1,53
7. Żelazo [mg/l] 0,200 poniżej 0,040-0,140
8. Mangan [mg/l] 0,050 poniżej 0,040 – 0,044
9. Przewodność [µS/cml] 2500 342 – 531
Badania bakteriologiczne:
L.p. Parametr Dopuszczalne zakresy wartości* Jakość badanej wody
1. Bakterie grupy coli w jtk/100ml 0 0
1. Escherichia coli w jtk/100ml 0 0
2. Enterokoki kałowe w jtk/100ml 0 0

* Dopuszczalny zakres wartości według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 roku Dz.U. 2015 Nr 0 poz. 1989.

Wartości twardości ogólnej wody w sieci wodociągowej w 2017 roku wahały się w granicach 178 – 194 mgCaCO3/l.

Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez Bialskie Wodociągi jest systematycznie badana przez Laboratorium Zakładowe. Kontrolą objęty jest całokształt procesu technologicznego wody począwszy od wód ujmowanych głębinowych, poprzez proces uzdatniania, wodę podawaną do sieci i wodę w sieci wodociągowej z punktów zapewniających reprezentatywność dla całego eksploatowanego systemu wodociągowego.

Wody ujmowane głębinowe to wody o średniej twardości z przewagą twardości węglanowej, charakteryzujące się pierwotną czystością mikrobiologiczną oraz stałym i naturalnym składem chemicznym.

Jakość tych wód, poza nieco podwyższoną zawartością związków żelaza i manganu, odpowiada normom dla wód pitnych. Proces uzdatniania tych wód sprowadza się przede wszystkim do usuwania związków żelaza i manganu poprzez natlenianie, przefiltrowanie i zatrzymanie osadów na filtrach ciśnieniowych.

Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych.

Średnie roczne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych wprowadzanych do odbiornika- Rzeka Krzna w  roku 2017 na podstawie badań laboratoryjnych:

L.p. Oznaczony parametr Jednostka miary Maksymalne dopuszczalne stężenie** Średnia wartość wskaźnika
1. BZT5 [mgO2/l] 15 7,13
2. ChZT [mgO2/l] 125 46,69
3. Zawiesina ogólna [mg/l] 35 15,88
4. Azot ogólny [mgN/L] 15 14,97
5. Fosfor ogólny [mgP/L] 2 1,38

**Dopuszczalne stężenia wskaźników zanieczyszczeń określa pozwolenie wodnoprawne GK.6341.15.2016.MRY3

Nadzór analityczny nad prowadzonymi procesami utylizacji ścieków sprawowany przez Laboratorium Zakładowe dotyczy ścieków dopływających bezpośrednio do oczyszczalni, ścieków dowożonych do punktu zlewnego, ścieków po urządzeniach podczyszczających oraz ścieków odprowadzanych do odbiornika ( – Rzeka Krzna).